Tillbaka

Arbetsgrupp: Tillgängligheten med i trafikplaneringens vardag

Arbetsgrupp: Tillgängligheten med i trafikplaneringens vardag

Pressmeddelande 09.01.2007 16.01 sv

En del av medlen för vägar och banor samt för investeringar i kollektivtrafik borde användas för att utveckla ett tillgängligt trafiksystem, föreslår en arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet. Man borde alltid förutsätta att de samhälleliga trafikprojekten främjar tillgängligheten.

Slutrapporten från forsknings- och utvecklingsprogrammet för tillgänglighet ELSA efterlyser mer bindande lagstiftning som stöd i arbetet för ökad tillgänglighet. Tillgängligheten borde få ett omnämnande i regeringsprogrammet. Dessutom betonas i rapporten att man bör påverka attityderna hos beslutsfattarna och hos dem som planerar trafiksystemen.

Till ELSA som genomfördes 2003-2006 hörde 30 forsknings- och utvecklingsprojekt.

Enligt rapporten underlättas situationen för den som inte rör sig obehindrat bland annat av att området kring stationerna är bättre upplyst. Med LED-ljus kunde man göra övergångsställena synligare och göra utmärkningen av gångleder och hållplatser effektivare. Man måste ännu utveckla fjärrtrafikbussen med låggolv, men tekniska lösningar som snabbt kan utvecklas är bland annat halvlågt golv och säten som kan svängas.

Bland de lokala projekten granskades tillgängligheten på linjerna och terminalerna i kollektivtrafiken i flera städer. I Esbo utvecklade man en ny, tillgänglig busshållplats. I Haga i Helsingfors fick man goda erfarenheter av en delvis anropsstyrd servicelinje och man bedömde att modellen kunde passa i synnerhet i förortsområden. I sju kommuner kartlade man tillgängligheten och gjorde upp ett åtgärdsprogram för att avlägsna hinder. Samarbetet med bland annat handikapporganisationerna effektiverades.

I bakgrunden för det tväradministrativa ELSA-programmet, som leddes av kommunikationsministeriet, verkade flera ministerier, ämbetsverk för trafikleder och medborgarorganisationer. Programmet har som mål att i Finland skapa ett trafiksystem, där också barn, åldringar och personer med nedsatt rörelseförmåga tryggt kan röra sig i sina dagliga göromål.Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Irja Vesanen-Nikitin, tfn (09) 160 28544 eller 040 544 9673


Esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma ELSA. Ohjausryhmän loppuraportti (Forsknings- och utvecklingsprogrammet för tillgänglighet ELSA. Styrningsgruppens slutrapport). Kommunikationsministeriets publikationer 54/2006. www.mintc.fi/julkaisujasarja

Programmets webbplats finns på adressen www.elsa.fi