Arbetsgrupp: Tillräckligt statligt ägande garanterar datanätens funktionssäkerhet

Pressmeddelande 04.06.2009 17.31 fi sv

Den arbetsgrupp som utrett datanätens funktionssäkerhet i undantagsförhållanden föreslår att man till staten införskaffar en varaktigt tillräcklig ägar- och besittningsrätt i de delar av telenäten som är mest kritiska med tanke på samhällets funktion.

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till kommunikationsminister Suvi Lindén den 4 juni.

Arbetsgruppen hade i uppdrag att ta ställning till skyddandet av den moderna kritiska infrastrukturen i undantagsförhållanden och vid olika slag av allvarligare störningar under normalförhållanden.

Bakgrunden till uppdraget är bl.a. samhällets beroende av information och informationsöverföring, den växande andelen utländskt ägande i telebolagen, integrationen av data- och kommunikationssystemen, användningen av datanät öppna för alla samt den oumbärliga elförsörjningen.

Då arbetsgruppen gjort en bedömning av utgångspunkterna, nuläget och utvecklingsbehoven beslutade den enhälligt att föreslå ett genomförande av åtta olika åtgärdshelheter.

Det centrala förslaget gäller statlig ägar- och besittningsrätt i de viktigaste datanäten. Avsikten är att man når målet på ett sådant sätt att det statliga kapital som är bundet till ägande i telebolag är så litet som möjligt och att det statliga ägandet inte medför olägenheter för bedrivandet av en neutral kommunikationspolitik.

Staten är för närvarande en betydande minoritetsägare i de två största riksomfattande telebolagen och innehar också ägande i annan televerksamhet.

Arbetsgruppen föreslår också att kommunikationsministeriet tillsätter en permanent tjänstemannakommission med uppdrag att stöda och passa ihop de myndighetsuppgifter som gäller reglering av kommunikationsmarknaden, utbudet av elektroniska myndighetsnät och ägarpolitiken i kommunikationsföretagen. Kommissionen föreslås bestå av representanter för de centrala ministerierna och övriga myndigheter.


Ny lagstiftning
om riskhantering

Ett genomförande av de förslag som ingår i rapporten förutsätter förändringar också i lagstiftningen. Under ledning av arbets- och näringsministeriet utreder man de lagstiftningsmässiga möjligheterna att bättre än för närvarande övervaka ägarunderlaget i de bolag som är centrala för försörjningsberedskapen och landets säkerhet, för att så hindra fientliga företagskapningar.

Kommunikationsministeriet bereder för sin del förslag till lagar, med vilka man effektivare än för närvarande minskar de risker allvarliga störningar under normalförhållanden förorsakar på data- och kommunikationssystemen och på de livsviktiga funktioner i samhället som är beroende av systemen.

Arbetsgruppen har också gjort en bedömning av vilka delar av det fasta telenätet som är så kritiska för samhället att en tillräcklig ägar- och besittningsrätt av dem borde tillhöra staten. Den här delen av arbetsgruppens utredning är hemlig.

Vid genomförandet av de åtgärdshelheter som arbetsgruppen föreslår utnyttjar man projektet för säkra telekommunikationsnät inom förvaltningen (TUVE), som tillsatts av statsrådet. Målet med projektet är att få till stånd ett säkert datakommunikationsnät och en nätverkstjänst för i synnerhet säkerhetsmyndigheternas bruk.


Arbetsgruppens
sammansättning

Ordförande för arbetsgruppen var kansler Matti Lehti från Helsingfors handelshögskola och vice ordförande kanslichef Harri Pursiainen från kommunikationsministeriet.

Till gruppen hörde också statssekreterare Risto Volanen från statsrådets kansli, överdirektör Raimo Luoma från arbets- och näringsministeriet, överdirektör Pekka Timonen från enheten för ägarstyrning vid statsrådets kansli, överdirektör Rauni Hagman från Kommunikationsverket och verkställande direktör Ilkka Kananen från Försörjningsberedskapscentralen. Som permanent sakkunnig hade kallats Konkurrensverkets överdirektör Juhani Jokinen, som inte deltog i arbetsgruppens möten.

Sekreterare för arbetsgruppen var chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola och säkerhetsdirektör Rauli Parmes från kommunikationsministeriet. Arbetsgruppen hörde ministerier som representerar säkerhetsmyndigheterna samt i den omfattning uppdraget förutsatte andra myndigheter, branschens företag och andra parter.

Ytterligare information
kansler Matti Lehti, tfn 0400 816 405
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742