Arbetsgrupp utredde snabba järnvägsförbindelser mellan Helsingfors och Åbo

Pressmeddelande 15.12.2005 14.24 sv

Den arbetsgrupp som tillsatts av kommunikationsministeriet och som funderat över hur den snabba järnvägstrafiken mellan Helsingfors och Åbo skall utvecklas har fått sin förutredning färdig. Utkastet till rapport gör en uppskattning av hurdana behov och förutsättningar det finns för snabba och supersnabba järnvägsförbindelser mellan städerna.

De alternativ som arbetsgruppen kartlagt är bland andra att göra den nuvarande kustbanan snabbare eller en direktbaneutstakning. En direktbana kunde dras endera längs den nya motorvägen eller i terrängkorridoren från den allmänna ELSA-planen som gjordes upp 1979. Arbetsgruppen granskade också möjligheten till en fjärrtrafikförbindelse som skulle gå via Helsingfors-Vanda flygplats till Helsingfors centrum.

I utredningsarbetet har man uppskattat kostnaderna för och verkningarna av de olika alternativen. Om alternativen värderas endast med tanke på den ekonomiska nyttan är de inte lönsamma, men de har andra positiva verkningar. Sådana är till exempel främjandet av människors trygghet och möjlighet att röra på sig, inverkan på miljön och naturen och utvecklandet av regionerna.

Arbetsgruppens utkast till rapport skickas för utlåtande till bland annat landskapsförbunden, kommunerna längs banan och representanter för näringslivet. Utlåtanden kan ges till slutet av februari. Den uppföljningsgrupp som övervakat arbetsgruppens arbete sammanställer utgående från kommentarerna förslag till vidare åtgärder, som föreläggs kommunikationsministeriet före utgången av maj.

Förutom kommunikationsministeriet och Banförvaltningscentralen har i utredningsarbetet deltagit miljöministeriet, Egentliga Finlands och Nylands förbund, kommunerna längs banan, SAD samt Egentliga Finlands och Nylands miljöcentraler.


Ytterligare information:
uppföljningsgruppens ordförande, landshövding Rauno Saari, tfn 020 517 2001 (Länsstyrelsen i Västra Finlands län)
arbetsgruppens ordförande, överingenjör Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574 eller 0400 438 520
planeringschef Markku Pyy, tfn (09) 5840 5124 (Banförvaltningscentralen)