Tillbaka

Arbetsgrupp utreder användningen av engelska vid lotsning

Arbetsgrupp utreder användningen av engelska vid lotsning

Pressmeddelande 30.01.2006 15.46 sv

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att använda engelska som språk i linjelotsningen. I dag är lotsningsspråken finska och svenska.

Arbetsgruppen skall utreda vilka för- och nackdelar införandet av engelska som farledsspråk kan tänkas ha samt vilka ändringar godtagandet kräver i lagstiftningen som gäller lotsning. Utredningen är ett led i regeringens program för att stärka Finlands logistiska ställning. Dessutom skall arbetsgruppen bedöma hur väl den nya lotsningslagen som trädde i kraft i början av 2004 har fungerat och vid behov bereda ett förslag till ändring av lagen.

Den internationella utvecklingen inom sjöfarten är en av de faktorer som talar för godtagandet av engelska som lotsningsspråk. En av nackdelarna är däremot att användningen av engelska kan äventyra säkerheten, även om den negativa effekten kan antas förbli liten.

Godtagandet av engelska som lotsningsspråk och effekterna av en eventuell ändring har tidigare granskats i en utredning som Sjöfartsverket gjorde år 2002. Arbetsgruppen använder utredningen som underlag för sitt eget arbete och siktar på att utvidga perspektivet för utredningen.

Arbetsgruppens mandatperiod löper ut i slutet av september. I arbetsgruppen är alla centrala personal- och intressebevakningsorganisationer inom sjöfarten representerade.Ytterligare information:
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659 324