Arbetsgruppen: distributionen av alternativa bränslen ska i huvudsak ske på marknadens villkor

Pressmeddelande 22.11.2016 16.10 fi sv en

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet har överlämnat sitt förslag till plan för genomförandet av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. I förslaget behandlas utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Arbetsgruppen lägger också fram förslag till mål för marknaden och infrastrukturen för alternativa bränslen inom transport för åren 2020 och 2030 samt åtgärder för att uppnå målen.

- Jag vill tacka arbetsgruppen för ett omsorgsfullt utfört arbete och för ett uttömmande förslag. Arbetet är värdefullt eftersom alternativa bränslen spelar en central roll för att minska utsläppen från trafiken. Kommunikationsministeriet bereder före årets slut Finlands nationella plan för att genomföra infrastrukturdirektivet, berättar kommunikationsminister Anne Berner.

Arbetsgruppen föreslår att nätverket med tankstationer för olika bränslen och nätverket med laddningsstationer för elbilar i Finland i huvudsak ska byggas på marknadsvillkor. Utbyggnaden kan dock backas upp av olika former av EU-stöd och nationella stöd. Det väntas främst vara energibolag och andra kommersiella operatörer, såsom köpcenter eller parkeringsbolag, som bygger ut nätet.

Finlands nationella mål föreslås vara att vägtrafiken är så gott som utsläppsfri 2050. Personbilar, paketbilar och tunga fordon förutspås då använda el, väte och gas samt olika biobränslen som drivmedel med halter på upp till 100 %. För att detta mål ska kunna uppnås bör alla bilar som säljs i Finland redan år 2030 vara kompatibla med de alternativa drivmedlen, eftersom den finländska bilparken förnyas långsamt, i snitt endast vart tjugonde år.

Enligt arbetsgruppen behövs det också många nya styrmedel, även om utbyggnaden av distributionsnätet i regel bestäms av marknaden. Tänkbara styrmedel är en reform av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, tillämpning och utveckling av de nuvarande ekonomiska styrmedlen, utnyttjande av offentliga upphandlingar, utveckling av informationsstyrningen samt olika utvecklingsprojekt och försök.

Kommunikationsministeriet tillsatte den 15 oktober 2015 en arbetsgrupp för att bereda en nationell plan i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen eller det så kallade infrastrukturdirektivet. Direktivet trädde i kraft i oktober 2014.

Arbetsgruppen hade en bred representation från sektorerna för transport, energi och näringsliv. Arbetsgruppens slutrapport innehåller tre avvikande meningar och fem kompletterande uttalanden. Avvikande meningar lämnades av finansministeriet, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf och St1 Oy. Kompletterande utlåtanden lämnades av arbets- och näringsministeriet, Finlands näringsliv rf och Hamnsförbundet rf. Dessutom gav miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet samt Teknologiindustrin rf och Finsk Energiindustri rf gemensamma kompletterande utlåtanden.

Ytterligare information: Risto Murto, arbetsgruppens ordförande, direktör för utvecklingsenheten, tfn 0295 342 639, fornamn.efternamn@lvm.fi, Twitter @risto_murto