Arbetsprogrammet för utredningen om trängselavgifter är klart

Pressmeddelande 24.06.2008 16.08 fi sv

Arbetet för att utreda användningen av trängselavgifter i Helsingforsregionen har fått en ram. En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet har för utredningen om trängselavgifter färdigställt ett arbetsprogram och en stomme för bedömningen.

Enligt arbetsprogrammet ska utredningen granska utgångspunkterna för trängselavgifterna, möjliga modeller och effekterna av dem. De centralaste frågorna som ska utredas är målsättningen med trängselavgifterna, den regionala avgränsningen, prissättningsmodellen, prisnivån och lagstiftningsfrågorna.

Man ska göra en omfattande utredning av hur trängselavgifterna inverkar på trafiken, miljön, näringslivet, samhällsstrukturen och den regionala strukturen samt på människornas vardag. Man ska också beakta vilka kostnader olika modeller för trängselavgift medför, hur stora intäkter de ger och vilka bredare ekonomiska verkningar de har.

Under det egentliga utredningsarbetet som inleds i augusti ska man skapa en informationsbas om trängselavgifter för Helsingforsregionen. Utredningen bli klar sommaren 2009.

Med arbetsprogrammet vill man säkerställa att utredningen från början har en stomme där alla synvinklar beaktas för beslutsfattandet om trängselavgifter.

Utredningen om trängselavgifter för Helsingforsregionen baserar sig på regeringsprogrammet och den trafikpolitiska redogörelsen 2008. Utredningen är också en del av planeringen av trafiksystemet i Helsingforsregionen.

Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482, 050 552 7260
konsultativa tjänstemannen Tuomo Suvanto, tfn (09) 160 28551, 040 777 8127