null Arrendeavtalet för Saima kanal träder i kraft

Arrendeavtalet för Saima kanal träder i kraft

Nyhet 02.02.2012 14.06 fi sv en

Det nya arrendeavtalet för Saima kanal träder i kraft den 17 februari 2012. Avtalets tillämpningsområde utvidgas så att det förutom godstrafik även omfattar passagerartrafik, isbrytning, lotsning och övernattning för fritidsbåtar.

Trafikeringsrätten utvidgas och även passagerarfartyg från tredjeländer ges tillträde till kanalen.

Dessutom förnyas förvaltningen av Saima kanal. Ett kontor för Saima kanal som sorterar under Kommunikationsministeriet inrättas i Villmanstrand. Förvaltningsnämnden för Saima kanal läggs ner och ersätts med en kommission för Saima kanal. Avsikten är också att tillsätta en bred förhandlingsdelegation som består av representanter för myndigheterna, näringslivet och användare av Saimens vattendrag.

Även kanalfullmäktigens ställning förtydligas i det nya arrendeavtalet. I Finland är avsikten att anta en separat förordning om kanalfullmäktigens behörighetsvillkor och uppgifter. Statsrådet utser kanalfullmäktigen till uppdraget för fem år efter föredragning av trafikministern.

En höjning av tillståndsavgifterna för dem som trafikerar kanalen kommer att föreslås, eftersom det arrendebelopp som Finland betalar till Ryssland blir fyra gånger större än det nuvarande beloppet. Avgifterna behöver höjas med ca 30 procent för att ligga på samma nivå som före 2002.

Avgifterna bestäms utgående från fartygets eller anordningens storlek och art. Till skillnad från tidigare föreslås att den lägsta avgiftsklassen ska omfatta fartyg av både isklass 1A och 1B.