Tillbaka

Avtal om energieffektivitet strävar till att minska utsläppen från godstransporter

Avtal om energieffektivitet strävar till att minska utsläppen från godstransporter

Pressmeddelande 24.01.2008 13.30 sv

Godstransport- och logistikbranschen strävar till en energiinbesparing på nio procent till år 2016. Den målsättningen är inskriven i branschens avtal om energieffektivitet. Avtalet undertecknades den 24 januari av trafikminister Anu Vehviläinen, näringsminister Mauri Pekkarinen och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Målsättningen är att minst 60 procent av företagen eller av de registrerade fordonen inom godstrafiken skall fås att följa avtalet som baserar sig på frivillighet. Avtalet gäller också järnvägstransporter.

Körsättet inverkar på utsläppsmängderna

När man strävar till att spara energi har körsättet en stor betydelse. En förare som kör ekonomiskt kan förbruka upp till 30 procent mindre bränsle än en som nonchalant gasar på. Också valet av bil kan inverka betydligt. Fordonens bränsleförbrukning varierar från märke till märke och skillnaderna kan vara så stora som 10-15 procent. Rätta val av däck kan minska bränsleförbrukningen med omkring 5 procent. En för stor motoreffekt i bilen kan för sin del öka bränslekonsumtionen lika mycket. En rätt vald motorolja sparar på bränslet 1-2 procent och minskar utsläppen lika mycket.

Energiförbrukningen inom lastbils- och paketbilstrafiken har under detta årtusende vuxit med sju procent. Den huvudsakliga orsaken till tillväxten är att transporterna sköts i mindre satser än förut. Ett sätt att hålla förbrukningen i styr är att göra transporter och lagring effektivare.

Energiförbrukningen följs upp med hjälp av en databank

Med hjälp av databanken Emistra, som utvecklats på uppdrag av kommunikationsministeriet, ska man följa upp hur de nu överenskomna målen nås och vilka effekter de har. De företag som anslutit sig till avtalet rapporterar till databanken om sin energiförbrukning och om vilka energieffektivitetsåtgärder de vidtagit. Med hjälp av databanken får man en helhetsbild av hur branschens sparmål har kunnat uppnås.

Bakgrunden är EU:s direktiv om energitjänster

Avtalet är uppgjort enligt målsättningen i EU:s direktiv om energitjänster. Det svarar för sin del på Finlands internationella åligganden för att dämpa klimatförändringen.

Trafiken borde kunna nå omkring en fjärdedel av det nationella sparmålet i direktivet om energitjänster, vilket motsvarar en minskning av energiförbrukningen med totalt cirka 4,25 terawattimmar under perioden 2008-2016. Av inbesparingen är målet att nå en dryg tredjedel med hjälp av avtalet för godstransporter och logistik. Transport- och logistikbranschens sparmål på nio procent räknas utgående från den genomsnittliga energiförbrukningen under perioden 2001-2005.

Det nu ingångna avtalet är en fortsättning på ett tidigare energisparavtal från 1999. Avtalet har beretts av kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Finlands Transport och Logistik SKAL rf, Logistikföretagens Förbund och VR Aktiebolag.

För verkställandet av avtalet kan man samarbeta med de företag och kommuner som ansluter sig till de energieffektivitetsavtal som knöts i december 2007 för näringlivet och för kommunsektorn. Dessa avtal förvaltas av arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information fås av:
trafikrådet Risto Saari, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28878, 040 840 7160
konsultativa tjänstemannen Seppo Sarkkinen, miljöministeriet, tfn 020 490 7364
överingenjör Pentti Puhakka, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 60 64813
direktör Pasi Moisio, Finlands Transport och Logistik SKAL rf, tfn 040 574 8353
verkställande direktör Kyösti Orre, Logistikföretagens Förbund, tfn (09) 4202 3389,
0400 426 134
Transportchef Raimo Siivonen, VR Aktiebolag, tfn 040 862 0403