Avvikande meningar om den sjöfartspolitiska utredningsgruppens rapport

Pressmeddelande 14.09.2005 12.59 sv

Den utredningsgrupp som behandlat sjöfartspolitiska frågor har lämnat sin slutrapport. Gruppen som tillsatts av kommunikationsministeriet hade i uppdrag att utreda hur väl stödsystemet för sjöfarten svarar mot branschens behov.

Arbetsgruppen tar inte ställning till grunderna för hur man bestämmer det direkta stödet som betalas för passagerarfartyg. Den föreslår att kommunikationsministeriet utreder frågan snarast. Finlands Rederiförening och Ålands Redarförening har föreslagit att grunden för stödet skall förändras så att man till fartygen skullle betala 94 procent av arbetsgivaravgifterna och de obligatoriska försäkringsavgifterna. Hittills har fartygen av staten som stöd fått 97 procent av de förskottsinnehållningar som verkställts på sjöarbetsinkomst som betalats till fartygens anställda.

Enligt arbetsgruppen borde man med hjälp av beskattningen underlätta anskaffning av fartyg. Men har övervägt att ta i bruk ett system med återanskaffningsreserveringar redan i snart två år och för sjöfartsbranschen börjar situationen bli olidlig. Reserveringssystemet för fartygsanskaffningar skulle i praktiken betyda att staten skulle skjuta upp beskattningen av medel som använts för fartygsinvesteringar och så skulle uppmuntra rederierna att förnya sitt tonnage.

Arbetsgruppen anser att man utgående från de utlåtanden som kommer att ges om rapporten borde överväga att utvidga stödet till fartyg i handelsfart till att gälla sådana medborgare i EU- och EES-länder som arbetar på passagerarfartygen och som i Finland är förpliktade att betala källskatt. Arbetsgruppen förordar inte att stöden till passagerarfartyg blir bestående, utan anser det vara motiverat att frågan blir löst senare. I rapporten understöds inte heller en lagförändring som skulle göra det möjligt att betala stöd till lastfartyg med över 120 passagerarplatser (s.k. ropax-fartyg).

Finansministeriets representant reserverade sig i fråga om arbetsgruppens rapport. Enligt honom hör frågor om till exempel beskattningen till finansministeriets verksamhetsområde och arbetsgruppen borde därför inte ha tagit upp dem. Arbetsgruppens ordförande Raimo Kurki från kommunikationsministeriet anser för sin del i ett uttalande som han bifogat till rapporten att arbetsgruppen på grund av finansministeriets inställning inte ändamålsenligt har kunnat fylla sin uppgift att säkra stödsystemet för sjöfarten. I synnerhet fördröjningen av skattelösningarna hindrar en långsiktig utveckling av branschen.

Under den tid den sjöfartspolitiska arbetsgruppen arbetat har man redan genomfört det s.k. stödsystemet för bare boat-befraktade fartyg, som riksdagen godkänt och vars ikraftträdande ännu förutsätter godkännande av kommissionen. Dessutom lät arbetsgruppen göra en omfattande utredning av de stödsystem för sjöfarten som används i Europas olika länder.


Ytterligare information:
sjöfartsrådet Raimo Kurki, (09) 160 28490 eller 040 557 6911