Tillbaka

Banlagen reglerar byggandet av järnvägar

Banlagen reglerar byggandet av järnvägar

Pressmeddelande 01.02.2007 16.15 sv

Finland får en banlag. Med banlagen föreskrivs hur järnvägar skall planeras, byggas, underhållas och läggas ned.

Lagen träder i kraft i början av år 2008. Enligt lagen bör bannätet indelas i stomnät och övrigt bannät. Stombannätet består av består av banor som har nationell betydelse.

Då lagen blivit stadfäst kan kommunikationsministeriet besluta om både stomvägnäten och stombannäten. Innan ministeriet fattar beslut bör frågan om stombannätet tas upp till behandling i ett lämpligt ministerutskott.

Hittills har det inte funnits någon skild banlag i Finland. Till exempel de markområden som behövs för byggande av nya järnvägar har staten införskaffat med stöd av lagen om inlösning. Avsikten med banlagen är att öka växelverkan då man bygger järnvägar bland annat genom att man gör samarbetet smidigare mellan dem som planerar järnvägarna och dem som utarbetar generalplanerna.

För byggande av en järnväg krävs att generalplanen och banplanen godkänns. De betraktas som administrativa beslut, angående vilka parterna i frågan har möjlighet att söka ändring. I lagen finns också regler om besvärsrätt och om hur myndigheterna bör höra medborgare och organisationer under järnvägens planeringsskede.

För att garantera säkerheten i järnvägstrafiken möjliggör banlagen att man begränsar användningen av områden längs järnvägen. Man får inte bygga på sådana områden och banhållaren har rätt att till exempel gallra växtligheten på banvallarna efter behov.

Regeringen föreslog den 1 februari att banlagen skall stadfästas.
Ytterligare information:
regeringsrådet Kaisa Leena Välipirtti, tfn (09) 160 28483 eller 040 763 1479