null Bareboat-dubbelregistrering av fartyg träder i kraft den 1 juli

Bareboat-dubbelregistrering av fartyg träder i kraft den 1 juli

Pressmeddelande 17.06.2021 13.42 fi sv en

Lastfartyg i hamn (Foto: Shutterstock)

Statsrådet föreslog den 17 juni 2021 att republikens president ska stadfästa de ändringar i sjölagen och fartygsregisterlagen som möjliggör bareboat-dubbelregistrering.

Lagändringarna möjliggör en bareboat-dubbelregistrering på viss tid av fartyg i Finland samtidigt som äganderätten till fartyget har registrerats i en annan stat. Dubbelregistreringen av ett fartyg är möjlig när ett utländskt fartyg befraktas med ett så kallat bareboat-befraktningsavtal, dvs. utan besättning, till Finland.

Dubbelregistreringen medför flexibilitet i rederiernas verksamhet och kan eventuellt öka andelen ny tonnage som seglar under finsk flagg. Detta främjar de finländska rederiernas konkurrenskraft och skapar arbetsplatser för sjöfolket i Finland.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska lagarna stadfästas av republikens president. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Ytterligare information:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175