Beredning av det nationella genomförandet av EU:s rättsakt om digitala tjänster pågår

Pressmeddelande 14.12.2022 15.30 fi sv en

(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Europeiska unionens rättsakt om digitala tjänster (Digital Services Act) trädde i kraft den 16 november 2022. Rättsakten tillämpas i huvudsak först från och med den 17 februari 2024 på finländska internetförmedlingstjänster, men webbplattformar är skyldiga att redan i februari 2023 offentliggöra det genomsnittliga antalet tjänsteanvändare på sina webbplatser. Kommunikationsministeriet har inrättat en arbetsgrupp för att bereda det nationella genomförandet av och tillsynen över rättsakten om digitala tjänster.

Syftet med rättsakten om digitala tjänster är att skydda användarna mot olagligt innehåll på nätet och säkerställa användarnas grundläggande rättigheter. I rättsakten fastställs skyldigheter och ansvar för förmedlingstjänstleverantörerna. Rättsakten gäller bland annat webbplattformar såsom tjänster inom sociala medier, nätmarknadsplatser och internetsökmotorer.

Genom rättsakten krävs det att webbplattformarna allt öppnare ska redogöra för de innehållsrekommendationssystem de använder. Samtidigt ökas ansvarstagandet hos tjänsteleverantörerna för olagligt innehåll i tjänsterna. Det föreskrivs särskilda skyldigheter för onlineplattformar och sökmotortjänster med minst 45 miljoner EU-användare när det gäller tjänsterna. Dessa aktörer ska analysera och minska riskerna med sina tjänster till exempel för att olagligt innehåll ska spridas via tjänsterna.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp bestående av myndigheter för att bereda genomförandet av rättsakten om digitala tjänster. Arbetsgruppen ska bland annat bereda hur tillsynen över EU:s rättsakt om digitala tjänster ska ordnas i Finland.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att en regeringsproposition om genomförandelagstiftningen för rättsakten om digitala tjänster ska överlämnas till riksdagen hösten 2023. Under beredningen kommer man att höra intressentgrupper om propositionen bland annat genom en remissbehandling.

Ytterligare information:

Kreetta Simola, kommunikationsråd, kreetta.simola(a)gov.fi, tfn 050 568 7155

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 050 431 7036