Beredningen av den nationella lagstiftningen om EU:s rörlighetspaket inleds

Pressmeddelande 06.11.2020 12.30 fi sv en

Kommunikationsministeriet har börjat bereda de ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts i de sociala bestämmelserna och marknadsbestämmelserna i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter. 

Samtidigt ser man över infogandet av de regeringsprogramenliga skrivelser som gäller beställarens ansvar för transporter i lagen om transportservice.

Syftet med rörlighetspaketet är att förenhetliga regleringen av EU:s inre marknad för vägtrafik, förbättra förares arbetsförhållanden och effektivisera tillsynen. Rörlighetspaketet förtydligar tidigare oklara bestämmelser inom området och förenhetligar tillämpningen av dem i medlemsländerna. Enhetliga regler främjar också trafiksäkerheten för alla vägtrafikanter.

Två beredningsgrupper

För beredningsarbetet har det tillsatts en arbetsgrupp och en underarbetsgrupp i anslutning till den. Arbetsgruppernas mandattid löper ut den 31 mars 2022. I sitt arbete ska grupperna höra aktörer inom transportbranschen samt andra intressentgrupper och sakkunniga.

Arbetsgruppen ska bedöma vilka lagstiftningsändringar som genomförandet av rörlighetspaketets EU-förordningar och direktiv kräver samt bereda de lagändringar som behövs.

Utöver de nationella lagstiftningsbehoven ska arbetsgruppen bl.a. bedöma vilka ändringar i informationssystem och tillsynsåtgärder som krävs i och med rörlighetspaketet samt vilka och hurdana nationella konsekvenser lagändringarna har.

Underarbetsgruppen arbetar under ledning av arbets- och näringsministeriet på basis av arbetsgruppens uppdrag och styrning. Underarbetsgruppen bereder de förslag till arbetsrätts- och arbetslivsbestämmelser som genomförandet av direktivet om utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn förutsätter.

Arbetsgruppens sammansättning

Sini Wirén från kommunikationsministeriet är ordförande för arbetsgruppen.

Medlemmar i arbetsgruppen är Veli-Matti Syrjänen, Mari Starck och Elisa Vornanen från kommunikationsministeriet, Seija Jalkanen från arbets- och näringsministeriet, Aino-Maija Alstela från social- och hälsovårdsministeriet, Mikko Västilä från Transport- och kommunikationsverket, Kari Onninen från Polisstyrelsen, Sami Vainikka från Tullen och Simo Purmonen från Gränsbevakningsväsendet.

Underarbetsgruppens sammansättning

Päivi Kantanen från arbets- och näringsministeriet är ordförande för underarbetsgruppen.

Medlemmar i underarbetsgruppen är Liisa Heinonen från arbets- och näringsministeriet, Veli-Matti Syrjänen, Mari Starck samt Elisa Vornanen från kommunikationsministeriet, Aino-Maija Alstela från social- och hälsovårdsministeriet, Mikko Västilä från Transport- och kommunikationsverket, Anu Ikonen från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Katja Miettinen från Finlands näringsliv, Albert Mäkelä från Företagarna i Finland, Lauri Muranen från Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Miia Kannisto från Akava, Antti Koskela från Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, Mari Vasarainen från Autoliikenteen Työnantajaliitto ry samt Harri Pasanen från Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry.

Vad händer härnäst?

Projektets mandatperiod är 21.10.2020–31.3.2022. Projektets slutresultat är en regeringsproposition med förslag till behövliga ändringar i lagstiftningen.

Beredningen sker öppet och i brett samarbete med aktörer inom transportbranschen, andra intressentgrupper och sakkunniga.

Det ordnas ett inledande möte om projektet för intressentgrupper den 10 november 2020 kl. 10.30–12.00. Vid evenemanget som hålls på webben berättas om hur projektet ska inledas och det är möjligt att diskutera rörlighetspaketet. Anmäl dig till evenemanget via länken nedan.

Man kan följa hur lagstiftningsprojektet framskrider i Statsrådets projektportal.

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, specialsakkunnig, tfn 050 470 7708

Sini Wirén, direktör för enheten för grundläggande tjänster, tfn 040 507 0916