Tillbaka

Beredningen av lagen fortsätter – Kvaliteten på lotsning måste garanteras

Beredningen av lagen fortsätter – Kvaliteten på lotsning måste garanteras

Pressmeddelande 14.03.2008 13.37 sv

Kommunikationsministeriet fortsätter att utreda hur lotsningen i Finland borde ordnas. Nu jämförs fördelar och problem med olika modeller.

Ministeriet har förlängt mandatperioden för den arbetsgrupp som undersöker ärendet. Arbetsgruppen har också fått i uppgift att bedöma konsekvenserna av en eventuell öppning för konkurrens av lotsningsverksamheten. Gruppen väntas lägga fram sitt förslag om hur lotsningen ska ordnas före utgången av 2008.

I den rapport som arbetsgruppen redan har utarbetat granskas såväl monopol- som konkurrenssituationen. Om branschen öppnas för konkurrens kan alternativen vara full konkurrens eller en modell där Sjöfartsverket konkurrensutsätter lotsningstjänsterna regionalt och vid vissa tidpunkter. Det är också möjligt att införa en kombination med fri konkurrensen i företagsekonomiskt lönsamma regioner och konkurrensutsättning i övriga områden.

I rapporten betonas det att lotsning är en säkerhetsuppgift. Innan lotsningen eventuellt kan öppnas för konkurrens behövs garantier om att säkerheten och servicenivån bevaras och att lotsningstjänster tillhandahålls i alla regioner. För att upprätthålla kvaliteten på lotsningen måste de anställdas kompetens utvärderas, och detsamma verksamheten i de företag som tillhandahåller lotsningstjänster.

Vid den fortsatta beredningen kommer arbetsgruppen att undersöka vilka verkningar en fri konkurrens skulle ha på lotsningen i företagsekonomiskt olönsamma farleder. Dessutom evalueras konsekvenserna på logistikkostnaderna.

Justitiekanslern framförde i sitt utlåtande i november att det eventuellt finns orsak att revidera lotsningslagen så att lagstiftarens avsikt tydligare framgår av den. Justitiekanslern hade tidigare på hösten bett kommunikationsministeriet lämna ett utlåtande om lagligheten av den verksamhet som det privata lotsningsföretaget Baltic Pilot Ltd driver.


Ytterligare information:

arbetsgruppens ordförande, chef för enheten för trafiktjänster Mikael Nyberg,
tfn 09-160 28474