Bostads- och kommunikationsminister Kiuru: De grundläggande posttjänsterna måste tryggas

Pressmeddelande 19.08.2011 12.46 fi sv

Itella har meddelat att koncernen kommer att inleda ett sparprogram. Sparåtgärderna är ett sätt att anpassa sig till den pågående omvälvningen inom elektronisk kommunikation. Itella är det enda företaget i Finland som har koncession för att bedriva postverksamhet.

I postlagen säkerställs det att posten delas ut fem dagar i veckan, att brev- och pakettjänsterna är rimligt prissatta och att nätet av serviceställen bevaras. Enligt Itella äventyrar sparåtgärderna inte dessa tjänster. Det är viktigt att Itella i all sin verksamhet säkrar utbudet av de grundläggande posttjänsterna, anser bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

I postlagen tryggas de grundläggande posttjänsterna i Finland såväl i städerna som i glesbygden. Itella är för närvarande det postföretag som har utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster med skyldighet att dela ut post fem dagar i veckan.

De samhällsomfattande tjänster som definieras i lagen ska finnas tillgängliga till ett skäligt pris och priset ska vara samma i hela landet. I praktiken handlar det om tjänster som konsumenterna kan betala kontant. I lagen fastställs även servicenivåerna för dessa tjänster.

Enligt lagen ska det i varje kommun finnas minst ett verksamhetsställe som tillhandahåller posttjänster och det ska vara beläget på ett rimligt avstånd från invånarnas bostäder. I den nya lagen har äldre och rörelsehindrade personers rätt till smidig postutdelning beaktats särskilt.

Regeringen följer upp hur postmarknaden utvecklas och vad som händer med priserna på tjänsterna och tillgången till dem.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Mikael Hiltunen, tfn 160 28016, 0400 325 820