Bredbandspolitiken bör riktas in på nästa generationers nät

Pressmeddelande 27.10.2005 09.36 sv

Kommunikationsnät som utnyttjar ny teknik främjar bäst utbredningen av bredbandsförbindelserna. Myndigheterna borde alltså påskynda byggandet av sådana nät. Också förbättrade kommersiella och offentliga tjänster gör bredbandsförbindelserna lockande för alla.

Det anser uppföljningsgruppen för bredbandsstrategin, som publicerade sin andra rapport den 27 oktober. Enligt arbetsgruppen har de riktlinjer för bredbandsstrategin som regeringen antog år 2004 varit riktiga och de är fortfarande gångbara som principer för bredbandspolitiken.

I september fanns det cirka 1,1 miljoner bredbandsanslutningar i Finland, alltså omkring 40 procent av hushållen hade skaffat en bredbandsförbindelse. Antalet bredbandsanslutningar har i Finland vuxit snabbast i hela Europa. Av hushållen kan 95,3 procent få en bredbandsförbindelse om de så vill.

Med trådlösa anslutningar kan man i praktiken få tillgång till bredbandsförbindelser överallt. Statsrådet beviljade i juni en rikstäckande koncession för att bygga ett mobilkommunikationsnät som använder digital Flash-OFDM-teknik. Byggandet av nätet fördröjs emellertid på grund av överklaganden.

Enligt arbetsgruppen är det viktigt att få fart på byggandet av nästa generations nät. Framtidens informationssamhälle grundar sig på att informationsnäten är tillgängliga överallt och att tjänsterna hela tiden står till buds. Den nya tekniken gör det också möjligt med kommunikation mellan varor.

Arbetsgruppen vill också accelerera utvecklingen av kommersiella och offentliga tjänster. I takt med att tjänsterna blir bättre upplever allt fler användare det nödvändigt att skaffa sig en bredbandsförbindelse. En fungerande konkurrens garanterar för sin del att användarna har tillgång till så goda och förmånliga tjänster som möjligt.

Priserna har sjunkit, hastigheterna ökat

Hastigheten, kvaliteten och priset på bredbandsförbindelserna varierar med regionen. Priserna för anslutningarna har sjunkit under senaste och detta år med i medeltal 45 procent per år. Samtidigt har förbindelsernas hastighet ökat. Priserna ligger på en internationell medelnivå, trots att användarna i Finland bor glest utspridda på ett vidsträckt område.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla arbetet med bredbandsstrategin i regionerna. På vissa områden har bredbandsoperatörerna i för hög utsträckning väntat sig att bredbandsförbindelserna kan byggas med offentliga medel.

De ursprungliga målen har nåtts

Det ursprungliga målet för bredbandsstrategin från januari 2004 - en miljon bredbandsanslutningar och en tillgänglighet på 95 procent för bredbandstjänsterna - är uppnådd.

Bredbandsstrategin kompletterades i januari 2005 med ytterligare nio åtgärder. Målet med granskningen var i synnerhet att främja bredbandsförbindelsernas snabbhet, de trådlösa förbindelserna och innehållet i bredbandstjänsterna.


Kansallinen laajakaistastrategia. Väliraportti II. (Den nationella bredbandsstrategin. Mellanrapport II.) Kommunikationsministeriets publikationer 71/2005. Försäljning Edita Abp, tfn 0204 5005

Ytterligare information:
överdirektör Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742
kommunikationsrådet Antti Kohtala, tfn (09) 160 28392, 0500 812 505
www.laajakaistainfo.fi/svenska