null Bruket av postens elektroniska tjänster ökar

Bruket av postens elektroniska tjänster ökar

Pressmeddelande 06.02.2009 11.16 fi sv

Bruket av de elektroniska posttjänsterna har småningom ökat. År 2008 utnyttjade 22 procent av finländarna postens e-brev, nätpost och webbplats, medan andelen år 2004 var 16 procent.

Uppgifterna framgår ur den undersökning av posttjänsterna som kommunikationsministeriet låter göra med två års mellanrum och med vilken man följer med posttjänsternas utveckling och nivå. Posttjänsternas pålitlighet och allmänna kvalitet anses såsom tidigare år vara god.

Förutom att användningen av postens elektroniska tjänster har ökat har också kännedomen om dem småningom blivit bättre, men fortfarande känner färre än hälften av de svarande till de elektroniska tjänster som finns. Enligt undersökningen skickar finländarna ungefär lika många brev och kort som tidigare, även om de traditionella breven småningom ersätts av e-post och e-kort.

För transporter av paket behövs posttjänsterna i den närmaste framtiden igen allt mer, eftersom köpande och säljande på webben troligen fortsätter att bli vanligare.

Det är kanske också överraskande att omkring hälften av de privat- och företagskunder som svarade stödde en utveckling av prissättningen för försändelserna i riktning mot att kostnaden för försändelsen skulle stiga då transportsträckan blir längre.

I företagen sköts många ärenden numera med e-post, vilket betydligt har minskat antalet avsända och mottagna brevförsändelser jämfört med tidigare år. Också räkningarna väntas bli ersatta av elektroniska fakturor. Till exempel inom statsförvaltningen vill man genomföra förändringen till år 2010. Också bruket av postens elektroniska tjänster har blivit vanligare i företagen och nu används de av en dryg tredjedel.

De avhämtnings- och exporttjänster som anlitas av företagen har till antalet nästan fördubblats sedan föregående år.

För undersökningen av posttjänsterna intervjuades omkring 1000 finländare och 500 anställda vid företag och offentliga organisationer. Grupperna har granskats skilt för sig. Undersökningen har gjorts sedan år 1996.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Tuula Broman, tfn (09) 160 28609