Budgetpropositionen för 2006: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde får 1,72 miljarder euro

Pressmeddelande 16.09.2005 11.00 sv

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås få 1 722 miljoner euro för år 2006.

Summan är 52 miljoner euro mindre än den egentliga budgeten för år 2005, men 16 miljoner euro större än finansministeriets förslag i augusti.

För underhåll av och investeringar i vägnätet framförs ett anslag på 679,9 miljoner euro, av vilket 578,4 miljoner euro anvisas till basväghållningen.

Nya vägprojekt som påbörjas är andra fasen av ringvägen väster om Tammerfors, avsnittet mellan Hintta och Korvenkylä på Kuusamovägen i Uleåborg samt en förbättring av avsnittet mellan Vichtis och Björneborg på riksväg två. Av de vägprojekt som pågår blir den första fasen av ringvägen kring Tammerfors färdig under 2006.

För underhåll och förbättring av enskilda vägar framförs ett anslag på 12 miljoner euro. Det är 1,9 miljoner euro mindre än anslaget för detta år.

Utgifterna för den grundläggande banhållningen är totalt 341,3 miljoner euro, för vilket föreslås ett anslag på 285,3 miljoner euro. Av utgifterna för den grundläggande banhållningen täcks 56 miljoner euro med inkomster. Till förnyande av föråldrade överbyggnader och andra ersättande investeringar anvisas 137,8 miljoner euro.

För investeringar i bannätet anvisas sammanlagt 60,2 miljoner euro. Ett nytt projekt som påbörjas är reparationen av bangården i Ilmala i Helsingfors. Arbetet blir färdigt år 2010 och de totala kostnaderna för det är 100 miljoner euro. De pågående arbetena med att elektrifiera banan mellan Uleåborg och Idensalmi samt att bygga direktbanan mellan Kervo och Lahtis blir klara under år 2006. För användningen av direktbanan uppbärs en banskatt för investeringen, som ger en avkastning på cirka 1 miljon euro från det banan är färdig till årets slut.

Enligt budgetpropositionen har man för avsikt att år 2007 inleda följande väg- och banprojekt: vägen mellan Villmanstrand och Imatra och avsnittet mellan Åboleden och Vallberget på Ring I, av banorna avsnitten Seinäjoki-Uleåborg och Lahtis-Luumäki samt arbetena på bangården i mellersta Böle. Dessutom fortsätter man planeringen och andra förberedelser av de projekt som skall genomföras under följande valperiod.

Inom sjöfarten påbörjas som nytt farledsprojekt ett fördjupande av farleden till Brahestad. De totala kostnaderna för arbetet som slutförs år 2008 är 30 miljoner euro och av det används 2 miljoner under 2006.

För att trygga den finländska sjöfarten stöder man passagerarfartyg under finsk flagg i utrikesfart med 21,5 miljoner euro. Summan är avsedd för de kostnader som förorsakas av arbetsgivaravgifterna.

För att man skall trygga konkurrensförutsättningarna för fraktfartyg i utrikesfart och passagerarfartyg som trafikerar mellan tredje länder anvisas ett anslag på 41 miljoner euro.

För inköp och utveckling av tjänster inom kollektivtrafiken framförs ett anslag på 74,6 miljoner euro, av vilket 37 miljoner skulle användas närmast för inköp av tjänster inom tågtrafiken och 23,8 miljoner för köp av buss- och taxiturer på landsbygden. För sänkning av biljettpriserna föreslås ett anslag på 9,7 miljoner euro, för forskningsprojekt 3,1 miljoner och för att utveckla samordningen av resor 0,5 miljoner euro. I den egentliga budgeten för år 2005 hade 81,3 miljoner euro reserverats för inköp inom kollektivtrafiken.

För utgifterna inom Järnvägsverket, som startar sin verksamhet i september 2006, framförs ett anslag på 1 miljon euro. De totala utgifterna för den nya Luftfartsförvaltningen, som skall grundas i januari, är 10,8 miljoner euro och för det framförs i budgeten ett anslag på 5,8 miljoner euro. För upprätthållandet av myndighetsradionätet VIRVE föreslås 2 miljoner euro.

Stödet till pressen förblir i budgetpropositionen på sin nuvarande nivå på 13,6 miljoner euro.Ytterligare information

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
chefen för trafikinfrastrukturenheten Mikko Ojajärvi,
tfn (09) 160 28574 eller 0400 438 520
chefen för trafikserviceenheten Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260