Dataskyddsavgift föreslås för innehavare av domännamn

Pressmeddelande 09.12.2004 00.00 sv

Den arbetsgrupp som utrett en reform av Kommunikationsverkets avgifter föreslår att den som ansöker om ett domännamn samtidigt skulle betala en dataskyddsavgift av skattenatur. Samtidigt skulle de dataskyddsavgifter som telebolagen betalar sänkas.

För närvarande betalar endast telebolagen en dataskyddsavgift, med vilken man finansierar CERT-verksamheten, som anknyter till Kommunikationsverkets dataskydd. Målsättningen med reformen är att alla de parter som drar nytta av CERT-verksamheten jämbördigt skulle betala dataskyddsavgiften.

Enligt förslaget skulle en dataskyddavgift betalas för alla finska domännamn. Dessutom skulle telebolagen precis som för närvarande betala en dataskyddsavgift som utgör en viss andel av omsättningen.

Arbetsgruppen har också övervägt synpunkter bl.a. beträffande övervakningsavgiften för postverksamhet och televisionsavgiften. Enligt arbetsgruppen borde man sträva till att sänka kostnaderna för indrivning av televisionsavgifterna och att minska antalet personer som underlåter att betala televisionsavgiften. För det kunde man utnyttja till exempel olika tekniska möjligheter och hårdare sanktioner.

Kommunikationsverket är ett ämbetsverk på kommunikationsministeriets förvaltningsområde, vars uppgift är att trygga att kommunikationsmarknaden fungerar och är effektiv samt att främja den tekniska funktionen och säkerheten hos kommunikationsnäten. Det är ett nettobudgeterat ämbetsverk, som täcker kostnaderna för sin verksamhet i huvudsak med de avgifter det bär upp.