De lagar inom trafiksektorn som har samband med landskapsreformen sänds på remiss

Pressmeddelande 22.10.2018 12.51 fi sv

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om de lagar som ska genomföra landskapsreformen inom sektorn för trafik och transport. Lagutkasten har samband med regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården.

Genom de föreslagna lagarna ska de trafikuppgifter och den personal och egendom som avses i landskapslagen överföras från staten till landskapen, och lagarna genomför också överföringen av vissa uppgifter och personal från NTM-centralerna till Trafikledsverket och Trafikledningsbolaget. Remisstiden löper ut den 14 november 2018.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna upphör med sin verksamhet vid utgången av 2020 och landskapen inleder sin verksamhet vid ingången av 2021. Merparten av uppgifterna vid NTM-centralernas trafikansvarsområden överförs till landskapen.

De utkast till lagar som nu sänds på remiss gäller överföringen av behörigheter ‒ i synnerhet beträffande väghållning, trafiksystemplanering och ordnande av offentlig persontrafik. Ansvaret för organiseringen av de tjänster och uppgifter som ingår i propositionen överförs till landskapen från ingången av 2021.

Landskapen ska i fortsättningen sköta väghållningsuppgifter inom högst nio väghållningsområden i enlighet med de avtal som ingås med staten. Trafikledsverket ska fortfarande vara väghållare och ansvara för de uppgifter som ankommer på ägaren av landsvägsnätet. Finansieringen av de väghållningsuppgifter som handhas av landskapen ska ordnas genom särskild finansiering.

Lagarna, som stöder spetsprojektet för smidigare författningar, avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 14 november 2018. Begäran om utlåtande har publicerats på adressen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden via utlåtande.fi eller per e-post på adressen kirjaamo@lvm.fi.

Ytterligare information

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 040 580 0894

Eeva Ovaska, regeringssekreterare, tfn 050 431 1354 (trafiksystem och väghållning)

Kaisa Kuukasjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 414 0330 (enskilda vägar)

Elina Immonen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 303 2686 (offentlig persontrafik)