Delegationen för nätsäkerhet tillsatt för ny mandatperiod

Pressmeddelande 29.06.2022 15.00 fi sv en

Man använder surfplatta. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/KM)

Statsrådet har den 22 juni 2022 tillsatt delegationen för nätsäkerhet för en ny mandatperiod. Delegationen för nätsäkerhet har till uppgift att utvärdera och utveckla säkerheten i de inhemska kommunikationsnäten och att stödja myndigheternas beslutsfattande. Delegationens mandattid inleds den 1 juli 2022 och löper ut den 30 juni 2024.

Delegationen för nätsäkerhet har till uppgift att följa upp kommunikationsnätens och kommunikationsteknikens utveckling samt att lägga fram förslag för att förbättra nätsäkerheten. Delegationen kan även behandla andra cybersäkerhetsfrågor som statsrådet anvisat den.

– Delegationen har visat sig fungera väl och den har bidragit till ett intensifierat cybersäkerhetssamarbete. En arbetsgrupp möjliggör också en bredare diskussion i en föränderlig säkerhetspolitisk omgivning. Även ute i världen anses Finlands lösning vara välavvägd, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

I bakgrunden EU:s riktlinjer för 5G

Bakgrunden till tillsättandet av en delegation utgörs av EU:s gemensamma riskbedömning i fråga om säkerheten i 5G-näten, som gjordes under Finlands EU-ordförandeskap, och EU:s 5G-verktygslåda som utarbetades i januari 2020 och som innehåller rekommendationer om hur 5G-säkerheten kan förbättras.

Delegationen bygger på de nya bestämmelser i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation som trädde i kraft vid ingången av 2021 och som utgör en del av genomförandet av EU:s gemensamma riktlinjer och verktygslåda i Finland.

Statens cybersäkerhetsdirektör deltar i delegationen

Inför den nya mandatperioden kompletterades delegationen med statens cybersäkerhetsdirektör.

Ordförande för delegationen är avdelningschefen Laura Eiro från kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppen består av företrädare för försvarsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet. I arbetsgruppen ingår dessutom företrädare för Transport- och kommunikationsverket, Skyddspolisen, Försvarsmakten och Suomen erillisverkot Oy. I arbetsgruppen är också teleföretagen Elisa Abp, Telia Finland Abp, DNA och Ficom ry företrädda.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178, maija.ahokas@gov.fi, Twitter: @mmaija

Outi Slant, specialsakkunnig, tfn 050 477 9298, outi.slant@gov.fi