Den marina miljöforskningen effektiviseras

Pressmeddelande 02.05.2005 14.25 sv

En utredning av den marina miljöforskningen och dess regionalisering har överlämnats till kommunikationsminister Leena Luhtanen och miljöminister Jan-Erik Enestam. Utredningen har under ledning av miljöministeriets kanslichef Sirkka Hautojärvi utförts av Havsforskningsinstitutets tf chefdirektör Matti Perttilä och chefdirektören för Finlands miljöcentral Lea Kauppi. Ansvarig person för kommunikationsministeriets vidkommande var sjöfartsrådet Raimo Kurki.

I samband med mottagandet av utredningen poängterade ministrarna Enestam och Luhtanen behovet av att eliminera överlappningar och motstridigheter i forskningsinstitutionernas verksamhet. Samtidigt bör man sörja för att den information om tillståndet i Östersjön som behövs för politiska beslut blir tillgänglig så effektivt och tillförlitligt som möjligt. Ministrarna anser att kanslichef Hautojärvis förslag är behövliga med tanke på en effektivisering av den marina miljöforskningen.

I syfte att effektivisera forskningen och uppföljningen av tillståndet i Östersjön föreslås att resultatstyrningen i fråga om vissa ärenden överförs från Havsforskningsinstitutet till miljöministeriet. Sådana ärenden är merparten av den biologiska forskningen, en del av den kemiska forskningen och uppföljningen av Östersjöns status. Miljöministeriet ansvarar för frågor som gäller förebyggande av föroreningar i Östersjön, varför det är naturligt att de funktioner vid Havsforskningsinstitutet som tjänar dessa syften underställs ministeriets resultatstyrning. Detta skulle även underlätta arbetsfördelningen och definieringen av samarbetet mellan Havsforskningsinstitutet och Finlands miljöcentral.

Beträffande de fartyg som står till havsforskningens förfogande föreslås en bättre koordinering. Flera forskningsinstitutioner förfogar över egna fartyg, och dessutom kommer Finska viken att förses med en ny kombiisbrytare, som i begränsad utsträckning kan komplettera forskningsfartygens verksamhet. Mellan institutionerna skulle behövas ett samarbetskoncept genom vilket man kunde följa med hur fartygen används. Det vore också skäl att utreda om man kunde effektivisera användningen genom att låta fartygen ingå i en forskningspool av vilken forskningsinstitutionerna vid behov kunde hyra fartyg.

Man har samlat in mycket information om Östersjöns status och belastning, men för att skyddsåtgärderna skall kunna inriktas på ett ändamålsenligt sätt behövs mer information och utvärderingar av de för Finland mest kostnadseffektiva lösningarna. I utredningen föreslås att dessa åtgärder vidtas så fort som möjligt i samarbete mellan Finlands miljöcentral, Havsforskningsinstitutet och universitetsforskare.

I fråga om alginformationen föreslås en förbättrad koordinering. För den rikstäckande alginformationen svarar Finlands miljöcentral. De årliga algprognoserna uppgörs i samarbete med Havsforskningsinstitutet, som svarar för insamlingen av observationsmaterial på öppna havet. Den slutliga prognosen grundar sig på den uppfattning som en gemensam arbetsgrupp har bildat sig, och den offentliggörs också av bägge instanser.

Laboratorieverksamheten vid Havsforskningsinstitutet och Finlands miljöcentral kan rationaliseras så, att analyseringen av miljögiftsprover (tungmetaller och klorerade kolväten) koncentreras till Finlands miljöcentral. Det extra arbete som detta ger upphov till utvärderas separat och ersätts exempelvis genom överföring av resurser från Havsforskningsinstitutet. Arbetsfördelningen mellan institutionerna vidareutvecklas på basis av inhämtade erfarenheter.

Vidare föreslås att mångfaldsforskningen beträffande kustområdena koncentreras till Åbo. Ämnesområdet håller på att bli allt viktigare, och därför är det också skäl att satsa större resurser på det under de närmaste åren. Eftersom både Åbo universitet och Åbo Akademi har långvariga forskningstraditioner inom flera sektorer av östersjöforskningen, är det naturligt att koncentrera verksamheten till just Åbo.

Närmare upplysningar:
Statssekreterare Stefan Wallin, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9398
Statssekreterare Perttu Puro, kommunikationsministeriet, tfn (09) 1602 8325