null Den nya landsvägslagen säkerställer kvaliteten på väghållningen och förbättrar övervakningen

Den nya landsvägslagen säkerställer kvaliteten på väghållningen och förbättrar övervakningen

Pressmeddelande 23.02.2018 09.21 fi sv

Lagstiftningen om landsvägar reformeras. Genom ändringen av landsvägslagen säkerställs kvaliteten på väghållningen och förbättras övervakningen av den samtidigt som ansvaret för organiseringen av väghållningen fördelas mellan flera parter. Genom lagen skapas det också ramar för en trafiksystemplanering som omfattar alla transportformer och som fungerar på såväl riksnivå som landskapsnivå. Samtidigt föreslås det att namnet på landsvägslagen ändras till lagen om trafiksystem och landsvägar.

- Syftet med reformen av landsvägslagen är att lösa problemen med väghållningen bland annat när det gäller kvalitet, övervakning och organisering. Målet med reformen är att säkerställa enhetligheten i fråga om landsvägsnätet samt en tillräcklig servicenivå för landsvägarna i hela landet. Det centrala i reformen är att säkerställa smidiga och trygga resor för medborgarna och näringslivet, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Avsikten är också att genom ändringen av landsvägslagen och andra lagar som gäller transportsektorn genomföra merparten av de överföringar av uppgifter och anställda som hänför sig till landskapsreformen. Dessutom stöder reformen regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Ägandet hos staten, uppgifterna till landskapen

Avsikten är landsvägsnätet fortsättningsvis ska ägas av staten och att statens ansvar som väghållare kvarstår (Trafikverket). Närings-, trafik och miljöcentralerna upphör vid utgången av 2019 och landskapen inleder sin verksamhet vid ingången av 2020. Merparten av uppgifterna vid närings-, trafik och miljöcentralernas trafikansvarsområden överförs då till landskapen.

Landskapen får väghållningsuppgifter som de sköter inom ramen för väghållningsområden som inrättats i enlighet med avtal som ingåtts med staten. Antalet områden är högst nio. Väghållningsuppgifterna ska finansieras med särskild finansiering.

Enligt förslaget ska även andra trafikuppgifter enligt landskapslagen överföras till landskapen, som den offentliga persontrafiken (väg-, järnvägs- och flygtrafiken samt Kvarkentrafiken) och understöden för mobilitetsstyrning.

Servicenivåer för olika vägklasser

I syfte att säkerställa att landsvägsnätet är enhetligt på riksnivå ska de allmänna krav som ställs på landsvägar kompletteras med nya bestämmelser om servicenivå och underhåll i fråga om resor och transporter.

Med servicenivå avses bland annat säkerhet, kostnadseffektivitet samt restid och dess förutsägbarhet.

I förslaget till landsvägslag fastställs servicenivåerna för olika vägklasser: nationellt viktigt stomnät som betjänar den långväga trafiken, riks- och stamvägar som inte hör till stomnätet samt andra landsvägar.

Avsikten är att stomnätet fastställs genom en separat förordning av kommunikationsministeriet efter att lagen har trätt i kraft. Förslaget om stomnät sänds på remiss under våren, och det föreslås också gälla järnvägar.

Enligt lagförslaget håller underhållet av landsvägarna inom stomnätet hög kvalitet. Andelen vägavsnitt som är i dåligt skick är litet eller förekommer inte alls och andelen kommer inte att växa. Viktbegränsningar förekommer inte. På riks- och stamvägar som inte hör till stomnätet är underhållet av hög kvalitet, men skillnader och olägenheter till följd av förhållandena kan förekomma i rimlig utsträckning.

Underhållet på andra regionala vägar och förbindelsevägar än de som hör till stomnätet har anpassats till den lokala trafikens behov, och kvaliteten på vägunderhållet är lägre än i fråga om det övriga vägnätet, dock så att det beaktar bland annat näringslivets transporter.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet har sänt propositionsutkastet på remiss och remissförfarandet pågår till och med den 9 mars 2018. Förslaget om landsvägslagen har varit på remiss redan tidigare sommaren 2017. På grund av betydande kompletteringar har utkastet nu sänts på remiss på nytt. De övriga lagförslag inom transportsektorn som har samband med genomförandet av landskapsreformen har varit på remiss i samband med landskapslagspaketets andra skede våren 2017.

Begäran om utlåtande har publicerats på adressen www.lausuntopalvelu.fi/SV. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett utlåtande. Remissyttrandena är offentliga.

Beredningen av regeringspropositionen fortsätter som tjänsteuppdrag efter remissbehandlingen.

Regeringens proposition hänför sig till den regeringsproposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården som överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, direktör (fr.o.m. 26.2.2018), tfn 040 527 6103

Eeva Ovaska, överinspektör, tfn 050 431 1354

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, (landskapsreformen), tfn 040 580 0894