null Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020

Pressmeddelande 29.05.2020 13.35 fi sv en

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020 (på finska) (Bild: KM)

Den reviderade vägtrafiklagen träder i kraft måndagen den 1 juni 2020. Den nya lagen innehåller alla de bestämmelser som styr beteendet i vägtrafiken. Syftet med reformen var att öka smidigheten och säkerheten i trafiken och att skapa förutsättningar för digitalisade transporter och för säker automatisering.

Vägtrafiklagen innehåller principer om mobilitet samt trafikregler och bestämmelser om trafikledning, vägmärken och säker användning av fordon. De nya bestämmelserna i lagen gäller avgiften för trafikförseelse. Avgiften kan påföras som påföljd vid ringa trafikförseelser.

Tydliga och förståeliga regler är lättare att följa

Rättesnöret vid beredningen av lagändringarna var att bestämmelserna ska vara så enkla och lätta att förstå som möjligt. Målet var att vägtrafikanternas beteende ska vara konsekvent och förutsägbart.

Förståeligheten har beaktats bland annat genom att använda bilder på människor och symboler på vägmärkena. Symboliken i vägmärkena följer internationella mallar och former för att märkena ska vara lätta att förstå också för de utlänningar som rör sig i trafiken.

Med lagen strävar man också efter att skydda de vägtrafikanter som är i en svagare ställning, så som fotgängarna och cyklisterna. Särskilt viktigt är det att skydda de som är i den allra svagaste ställningen, och de är ofta äldre personer eller barn.

Vid ändringen av lagen har man mer än tidigare velat betona vägtrafikanternas ansvar för säkerheten, en smidig trafik och miljön.

Lagen bereddes genom ett omfattande samarbete

Den nya lagen är en enhetlig helhet där man beaktar Finlands grundlag, EU-lagstiftningen och internationella förpliktelser.

I samband med att den nya lagen träder i kraft upphävs flera delvis föråldrade förordningar inom vägtrafik, och många av de bestämmelser som tidigare fanns i förordningarna finns nu i vägtrafiklagen. Tillvägagångssättet motsvarar grundlagens krav.

Lagen har beretts under kommunikationsministeriets ledning med beaktande av de olika befolkningsgruppernas behov. Utöver ministerier och myndigheter deltog också civilsamhällesorganisationer och föreningar inom trafikbranschen i beredningen. Till exempel barnen och ungdomarna fick en egen röst i beredningen genom projektet Ungas röst för trafiksäkerheten.

Totalreformen av vägtrafiklagstiftningen började år 2013. Till totalreformen bidrog statsrådets principbeslut från december 2016 om en förbättring av vägtrafiksäkerheten.

Kommunikationsministeriet kommer att följa upp konsekvenserna av den nya lagen. Medborgarnas kännedom om vägtrafiklagen följs upp genom uppföljningar som utförs vid Transport- och kommunikationsverket.

Vad händer härnäst?

Vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020.

Samlad information om reformen av vägtrafiklagen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats www.traficom.fi https://www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/vagtrafiklagen2020. Trafikskyddet har dessutom startat kampanjen Känn trafikreglerna, som syns och hörs på tv, i radio, på webben och i sociala medier.

I kommunikationen om vägtrafiklagen på sociala medier används hashtaggen #vägtrafiklagen2020 (#tieliikennelaki2020).

Mer information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 050 539 5 346