Den tunga trafikens gröna omställning tema för forumet för fossilfria transporter

Pressmeddelande 03.06.2022 09.27 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila / Statsrådets kansli)

Kommunikationsministeriet ordnade den 30 maj 2022 ett rundabordsevenemang som handlade om den tunga trafikens gröna omställning. På forumet hade berörda grupper möjlighet att framföra sina åsikter om behoven inom sektorn för tunga fordon och transporter i och med trafik- och transportsektorns övergång till en fossilfri tid. Vid diskussionerna dryftades också det aktuella läget på bränslemarknaden, EU-lagstiftningen om bränslen och fordon samt stöden för den gröna omställningen för tunga fordon.

I färdplanen för fossilfria transporter, som regeringen fattade ett principbeslut om i maj 2021, har man sammanställt metoder för att minska växthusgasutsläppen från vägtrafiken. Syftet är att senast 2030 halvera utsläppen från trafiken och transporterna jämfört med nivån 2005 och att uppnå en fossilfri trafik senast 2045. Vägtrafiken står för 95 procent av utsläppen från den nationella trafik- och transportsektorn.

I fråga om tunga fordon är målet för 2030 cirka 4600 eldrivna bussar och lastbilar samt cirka 6200 gasdrivna bussar och lastbilar. Dessutom eftersträvas en utbyggnad av elladdningsinfrastrukturen för tunga fordon samt en betydande förbättring av gastankningsinfrastrukturens täckning. För närvarande kör de tunga fordonen största delen av kilometrarna på dieselbränsle.

Det nationella laddningsnätet för tunga fordon är tills vidare outvecklat. Finland har ingen offentlig infrastruktur för elladdning av tunga fordon. Det finns elva distributionsstationer för flytande naturgas eller biogas och nästan 70 distributionsstationer för komprimerad gas.

Distributionsskyldigheten och nya drivkrafter främjar den gröna omställningen

EU:s förordning om distributionsinfrastruktur för alternativa bränslen, AFIR, innehåller bindande mål bland annat för utbyggnaden av elladdningsinfrastrukturen för tunga fordon. Kommunikationsministeriet har i maj tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att samordna distributionsinfrastrukturen avseende nya drivmedel inom trafik och transport.

Distributionsskyldigheten är för närvarande den viktigaste åtgärden för att främja användningen av förnybar energi för tunga fordon. Dessutom främjas den gröna omställningen inom den tunga trafiken genom att alternativa nya drivkrafter stöds istället för fossila bränslen.

-Utöver el behöver vi också andra drivkrafter. Till exempel med hjälp av det nationella biogasprogrammet vill man få biogasens hela produktionspotential i bruk. I synnerhet distributionsskyldigheten i fråga om biodrivmedel har effektivt minskat växthusgasutsläppen från den inhemska trafik- och transportsektorn, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Utöver distributionsskyldigheten är en förbättring av fordonens energieffektivitet och en minskning av antalet körda kilometer utsläppsminskande åtgärder. Hittills har energieffektiviteten i personbilstrafiken utvecklats snabbare än i tunga fordon. Bakgrunden till detta är EU:s ambitiösa utsläppsgränsvärden för nya person- och paketbilar.

Även för tunga fordon godkände man utsläppsgränsvärden 2019. De ställer upp mål för minskning av utsläppen från lastbilar för åren 2025 och 2030. Kommissionen väntas lämna ett uppdaterat förslag till normer för CO2-utsläpp från tunga fordon mot slutet av 2022.

Mångsidigt stöd står till buds

Den gröna omställningen främjas i form av flera olika stöd. För till exempel anskaffningsstödet för ellastbilar har det i budgeten för 2022 reserverats 2 miljoner euro. Även stöden för gas- eller elkonvertering av bilar har fått en förlängning för 2022, och man har börjat utreda möjligheterna att låta konverteringarna också omfatta andra bilar än personbilar. Dessutom utlyses stöd för den gröna omställningen via många EU-finansieringsprogram.

Företrädare för följande instanser var inbjudna till rundabordssamtalet: Bilimportörerna rf, Finlands näringsliv, Helsingfors Hamn Ab, klimatpanelen, Finsk Handel rf, Linja-autoliitto, Skogsindustrin, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf, Posti Group Abp, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Finlands Transport- och logistik SKAL rf, Suomen logistiikkayritysten liitto ry, Företagarna i Finland, Tammerfors universitet, Teknologiindustrin, Teknologiska forskningscentralen VTT, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet.

Vad händer härnäst?

Genomförandet av färdplanen för fossilfria transporter i tre faser pågår. Ministerarbetsgruppen för beredskap fastställde den 7 april 2022 riktlinjer för helhetspaketet för en grön omställning för 2022 och 2023. Som en del av detta paket anvisadesfinansiering för åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter. För anskaffningsstödet för el- och gasdrivna lastbilar reserveras en tilläggsfinansiering på sammanlagt 4 miljoner euro (kommunikationsministeriet). För stödet till den offentliga distributionsinfrastrukturen för el och gas för transport reserveras det också tilläggsfinansiering på sammanlagt 21,5 miljoner euro (arbets- och näringsministeriet).

EU-ordförandelandet Frankrike strävar efter att medlemsländerna i juni ska nå en gemensam syn på förslagen om trafik och transport i 55 %-paketet. AFIR-förordningen behandlas i transportrådet den 2 juni och förslaget till utsläppshandel behandlas i miljörådet den 28 juni. Om det inte kan uppnås någon gemensam ståndpunkt bland medlemsländerna i fråga om förslagen, kommer behandlingen sannolikt att fortsätta under ledning av följande ordförandeland Tjeckien.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, kommunikationsministerns specialmedarbetare, tfn 050 3727 062, johanna.juselius@gov.fi

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, sabina.lindstrom@gov.fi

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen@gov.fi