Det nationella programmet för distributionsnät för alternativa bränslen inom transportsektorn blev klart

Pressmeddelande 06.02.2017 12.37 fi sv en

Statsrådet godkände den 26 januari Finlands nationella program för distributionsnät för alternativa bränslen inom transportsektorn 2017–2030. I programmet anges de nationella målen för användningen av olika bränslen inom transportsektorn, antalet bilar som använder alternativa bränslen samt distributionsnätet för alternativa bränslen.

Programmet är en del av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU och hör till det nationella genomförandet av det så kallade infrastrukturdirektivet som härnäst ska lämnas till Europeiska kommissionen. Direktivet trädde i kraft i oktober 2014.

Finlands nationella mål är att vägtrafiken är så gott som utsläppsfri 2050. I programmet föreslås att 2030 ska alla nya bilar som säljs i Finland vara kompatibla med något alternativt drivmedel, dvs. att de kan utnyttja el, väte, naturgas och biogas eller flytande biobränslen också i höga halter.

Enligt programmet ska det 2020 finnas minst 2 000 och 2030 minst 25 000 för allmänheten tillgängliga laddningsstationer. Med en allmänt tillgänglig laddningsstation avses en laddningsstation som kan användas av alla konsumenter. Syftet med ett allmänt tillgängligt nätverk är att säkerställa att elbilar kan användas även på längre sträckor. Laddningsstationer i samband med fastigheter, t.ex. bostäder eller arbetsplatser, betraktas i regel inte som allmänt tillgängliga laddningsstationer.

Antalet tankstationer för naturgas och biogas beräknas uppgå till ca 50 stationer 2020. År 2030 uppskattas det totala antalet tankstationer för väte vara 20 stationer.

Inom sjöfarten är målet att växthusgasutsläppen från sjöfarten minskar med 40 procent före 2050 till följd av användningen av LNG och biodrivmedel samt andra åtgärder. Inom flygtrafiken är målet att andelen förnybara eller andra utsläppsreducerande lösningar är minst 40 procent år 2050.

I det nationella programmet föreslås det att nätverket med tankstationer för olika bränslen och nätverket med laddningsstationer för elbilar i Finland i huvudsak ska byggas på marknadsvillkor. Utbyggnaden kan delfinansieras med EU-stöd eller olika former av nationella stöd. Näten kan byggas ut av t.ex. olika energibolag och andra kommersiella aktörer.

Kommunerna väntas inte själva bygga eller finansiera infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen, utan deras uppgift är att till behövliga delar delta i planeringen av infrastrukturen och att se till att den på det lokala planet sammanlänkas med det övriga transportnätet. Kommunerna ska också se till att man i planeringen av användningen av områden och i planläggningen reserverar de områden som distributionsnätet behöver.

De centrala delarna av programmet ingår också i Finlands nationella energi- och klimatstrategi, som behandlades vid statsrådets allmänna sammanträde den 24 mars 2016 och som lämnades till riksdagen i form av en redogörelse den 30 november 2016. Det nationella programmet har utarbetats utifrån det förslag som en arbetsgrupp med bred sammansättning vid kommunikationsministeriet lade fram i november 2016.

Ytterligare information:

Risto Murto, enhetschef, tfn 040 505 3320