Det nya regelverket för uppbindning betonar särskilt konsumentens ställning

Pressmeddelande 04.09.2008 13.46 fi sv

Den förordning i kommunikationsmarknadslagen som tillåter uppbindning av anslutningar för mobiltelefon föreslås bli permanent. Den nu gällande tidsbegränsade lagen om uppbindning går ut i slutet av mars 2009. I det nya regelverket har man fäst särskild uppmärksamhet vid konsumentskyddet.

Regeringen lämnade en proposition i ärendet den 4 september. Propositionen om att göra lagen permanent baserar sig på en utredning, enligt vilken upphandlingen har främjat ibruktagandet av mobiltelefonnät och mobiltelefoner som främjar informationssamhällets utveckling.

Användningen av tilläggstjänster inom mobilkommunikation har klart ökat efter det upphandlingen tidsbegränsat blev tillåten. Omkring en femtedel av finländarna har skaffat ett paket sammansatt av nya slag av kommunikationstjänster och behovet av att få tjänster samlade i en lättanvändbar form är fortfarande stort. Möjligheten till uppbindning har också inverkat på i vilken takt telefonerna förnyas.

I lagpropositionen har man fäst särskild uppmärksamhet vid konsumentskyddsfrågorna. De nya bestämmelserna som nu föreslås i kommunikationsmarknadslagen är mer specifika än i den tidsbundna lagen i synnerhet beträffande anslutningsavtalet.

Enligt lagpropositionen har uppbindningsavtalet en längd av högst två år, men kunden ska också erbjudas avtal på ett år. Telebolaget bör meddela kunden om att avtalsperioden tar slut. Kunden ska också i fortsättningen få skaffa en anslutning utan mobiltelefon.

Enligt förslaget har kunden rätt att säga upp ett tidsbundet avtal under avtalsperioden på grund av till exempel sjukdom, arbetslöshet eller annan motsvarande orsak som förorsakar betalningssvårigheter. Av kunden ska då endast sådana kostnader kunna uppbäras som har uppkommit medan anslutningen varit i bruk.

Kunden ska under vissa förutsättningar kunna säga upp avtalet också av andra än här nämnda skäl.

Då avtalet sägs upp bör telebolaget kostnadsfritt bryta telefonens SIM-lås inom två veckor från det avtalet tagit slut eller hävts. Med SIM-låset kan telebolaget hindra att kunden använder en anslutning från en annan operatör i en telefon som köpts med uppbindningsavtal.

Nytt i propositionen är också att telebolaget förpliktas att erbjuda konsumenten kostnadsfri tjänst som meddelar om saldot för de kostnader som uppkommer då anslutningen används, både för uppbindnings- och andra anslutningar.

Minister Lindén konstaterar att regeringen kommer att hålla ett öga på kvaliteten på den kundtjänst som hör till de tidsbundna avtalen. Om kundtjänsten inte utvecklas till att motsvara en nivå som kan anses ändamålsenlig vidtar man de åtgärder som saken kräver.

Enligt lagpropositionen ska en samtidig försäljning av mobiltelefon och anslutning godkännas förutom för tredje generationens mobiltelefoner (3G) också för gsm-telefoner för vissa specialgrupper, så som trygghetstelefoner, bordstelefoner och vissa andra specialtelefoner. Vanliga gsm-telefoner med anslutning ska man inte heller i fortsättningen kunna skaffa med uppbindningsavtal.

Avsikten är att lagen träder i kraft före slutet av mars 2009.


Ytterligare information

specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822
chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola,
tfn (09) 160 28348, 0400 788 530
konsultativa tjänstemannen Sanna Helopuro, tfn (09) 160 28464, 0400 515 548