null Det planeras en fortsättning på stödjandet av sjötransporter

Det planeras en fortsättning på stödjandet av sjötransporter

Pressmeddelande 12.05.2021 15.17 fi sv

Ett fartyg och båtar i Helsingfors (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt ett utkast till förordning på remiss som ska göra det möjligt att stödja sjötransporter fram till den 31 december 2021.

Syftet med propositionen är att säkerställa och främja tillräckliga sjötransporter medan coronavirusepidemin fortgår. Den temporära statsrådsförordningen om stödjande av sjötransporter är nu i kraft till den 30 juni 2021.

I den första tilläggsbudgeten för 2021 beviljade riksdagen 23,15 miljoner euro i tilläggsanslag för stödjande av sjötransporter.

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja last- och passagerarfartygsrederierna stöd för att bedriva trafik i den situation som orsakats av coronaviruspandemin. Ett villkor för beviljande av understöd är att det rederi som ansökt om understödet åläggs att tillhandahålla allmännyttiga tjänster i fråga om den understödda rutten, fartyget eller turtätheten. Transport- och kommunikationsverket kan ålägga sjöfarten en allmän trafikplikt i fråga om varje förbindelsesträcka, om det är nödvändigt med avseende på tillräckliga trafikförbindelser, försörjningsberedskapen och transporterna inom den finska utrikeshandeln.

Riksdagen beviljade i juni 2020 ett anslag på 24,8 miljoner euro för att stödja fartygstrafiken. Sedan september 2020 har Transport- och kommunikationsverket öppnat flera utlysningar för understödd fartygstrafik och beslutat om trafikplikter.

Vad händer härnäst?

Remissbehandlingen pågår till den 25 maj 2021. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag. Statsrådets förordning ska utfärdas senast under juni, så att den kan träda i kraft den 1 juli 2021.

Ytterligare information: 

Emmi Nykänen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 311 2394