null Det verkar vara svårt att återupprätta nattågsförbindelser

Det verkar vara svårt att återupprätta nattågsförbindelser

Pressmeddelande 19.03.2010 11.30 fi sv

För VR skulle ett återupprättande av nattågsförbindelserna i inlandet medföra en förlust på 30-150 euro per passagerare. I en extern konsultutredning beställd av kommunikationsministeriet görs bedömningen att passagerarna är inte så villiga att betala att de skulle vara redo att stå för den här tilläggskostnaden.

Utredningen av de ekonomiska möjligheterna för nattågstrafik i inlandet har gjorts av Strafica Oy och överlämnades den 19 mars 2010 till trafikminister Anu Vehviläinen.

- Jag ska noggrant bekanta mig med utredningen och föra fortsatta diskussioner om innehållet med VR:s ledning, säger Vehviläinen.

Konsultutredningen hade en styrgrupp, till vilken hörde representanter från fem landskapsförbund. I enlighet med styrgruppens beslut undersöktes flera alternativa nattågsförbindelser i inlandet. De undersökta alternativen utgick från nya nattågslinjer eller så styrde man om nattågen till Rovaniemi till nya rutter. Enligt de gjorda kalkylerna blir inget av de granskade alternativen affärs- eller samhällsekonomiskt lönsamt.

För tågföretaget blir sådana alternativ allra mest förlustbringande, där man startar långa, helt nya nattågslinjer. Då blir förlusten i storleksordningen tio miljoner euro per år. Också de alternativ som baserar sig på nya rutter för nattåget till Lappland ger en förlust på flera miljoner euro per år, eftersom de trafikerade rutterna blir längre.

Kommunikationsministeriet köpte fram till år 2006 s.k. nattågstrafik i inlandet från Helsingfors via Kuopio och Kajana till Uleåborg samt från Åbo till Joensuu. De här nattågslinjerna lades ner då direktbanan Kervo-Lahtis togs i bruk.

De mål för fjärrtrafikens basservicenivå som sattes i den trafikpolitiska redogörelsen 2008 uppfylls i dagens situation på det område som här har undersökts. Ur den här synvinkeln kan ett återupprättande av nattågstrafiken i inlandet inte anses höra till basservicen.

Ifall man i fortsättningen vill köpa nattågsservice i inlandet är alternativen att vissa tågturer som nu sköts med köptrafik dras in, eller att man utvecklar helt nya finansieringsmodeller, exempelvis på region- och näringspolitiska grunder.

Ytterligare information: överingenjör Marcus Merin, tfn (09) 160 28374
trafikrådet Tuomo Suvanto, tfn (09) 160 28551