Distansarbetets och de nya trafiktjänsternas effekter på växthusgasutsläppen ska bedömas

Pressmeddelande 26.03.2021 16.17 fi sv en

Under ledning av kommunikationsministeriet har det beretts en färdplan för fossilfria transporter. Planen ska framskrida i etapper. Nu inleds projekt där man bland annat ska bedöma distansarbetets och de nya trafiktjänsternas inverkan på växthusgasutsläppen.

Färdplanen för fossilfria transporter är en plan för minskning av växthusgasutsläppen från inhemska transporter. Avsikten är att statsrådet i vår ska fatta ett principbeslut om planen. I färdplanen har man konstaterat att det behövs mer information om effekterna av distansarbete och tjänstefieringen av transportsektorn på utsläpp innan några beslut kan fattas. Dessutom ska man bedöma hur en höjning av bränslepriserna skulle påverka företagen. Det bereds tre utredningar under ledning av kommunikationsministeriet. Utredningarna genomförs huvudsakligen av Ramboll Finland. Avsikten är därtill att senare se över möjligheterna till kombinerade transporter och att utvärdera utsläppsminskningspotentialen i Finland.

1. Mer information om distansarbetets effekter

När coronapandemin bröt ut för ett år sedan övergick över en miljon finländare till distansarbete. I mars 2020 minskade också trafikprestationerna avsevärt, vilket förutom på distansarbete även berodde på bland annat begränsningar i resandet. Enligt en uppskattning av Transport- och kommunikationsverket minskade pendlingstrafiken med cirka sju procent 2020 till följd av distansarbete.

I projektet ska man bedöma hur distansarbetet påverkar trafikprestationerna och växthusgasutsläppen från trafiken. Dessutom identifieras åtgärder som staten med beaktande av utsläppsminskningsmålen kan använda för att främja distansarbetet också efter undantagsförhållandena.

Till projektets styrgrupp hör sakkunniga från kommunikationsministeriet och miljöministeriet.

2. Transportservicen ska främja hållbar rörlighet

I det andra projektet utreds hur nya trafiktjänster påverkar växthusgasutsläppen. I tjänstefieringen av transportsektorn betonas kundorientering, digitala plattformar, anropsstyrd trafik och en effektivare fördelning av den nuvarande fordonskapaciteten. Målet är att man ska färdas så hållbart och utsläppsfritt som möjligt, såsom med kollektivtrafik, till fots och med cykel samt med nya hållbara transporttjänster. Stommen i resekedjorna ska utgöras av kollektivtrafiken som kompletteras av andra hållbara mobilitetslösningar, såsom gemensamt användbara tjänster.

Till projektets styrgrupp hör sakkunniga från kommunikationsministeriet och finansministeriet.

3. Bränslekostnadernas konsekvenser för företagen utreds

Målet med arbetet är att genom olika prishöjningsscenarier närmare utreda vilka konsekvenser en eventuell höjning av bränslepriset har för kostnaderna för företag i olika branscher och därmed för konkurrenskraften. Man kommer att beskriva hur konsekvenserna av en prishöjning skulle påverka olika geografiska områden i Finland och olika branscher.

Till projektets styrgrupp hör sakkunniga från kommunikationsministeriet, finansministeriet och Transport- och kommunikationsverket.

Vad händer härnäst?

Under våren och sommaren 2021 ska det utföras konsekvensbedömningar som ska bli klara senast under hösten. Resultaten utnyttjas när det beslutas om kommande åtgärder i färdplanen för fossilfria transporter.

Statsrådet fattar våren 2021 ett principbeslut om färdplanen för fossilfria transporter. 

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen (distansarbete och tjänstefiering)

Niko-Matti Ronikonmäki, tfn 0295 342 129, niko-matti.ronikonmaki(at)lvm.fi, Twitter @ronikni (effekterna av bränslepriset)