null Distributionen av alternativa bränslen förenhetligas

Distributionen av alternativa bränslen förenhetligas

Pressmeddelande 23.03.2017 17.16 fi sv en

Regeringen lämnade den 23 mars en proposition till riksdagen med förslag till lag om distribution av alternativa bränslen. Syftet med propositionen är att säkerställa gemensamma tekniska specifikationer för de allmänt tillgängliga laddnings- och tankstationerna för alternativa bränslen. Avsikten är att dessutom fastställa kriterier för den information om märkning på och priser för alternativa bränslen samt om placeringen av laddnings- och tankstationer som erbjuds konsumenter och andra användare.

Genom propositionen främjas användningen av alternativa bränslen i trafiken för att trafiken ska vara mindre beroende av olja och de skadliga konsekvenserna på miljön ska minska.

Syftet är att främja utvecklingen av infrastrukturen för alternativa bränslen i Finland som en del av den EU-omfattande infrastrukturen. De allmänt tillgängliga laddnings- och tankstationerna bör vara likadana överallt i EU när det gäller det tekniska genomförandet, så att trafiken med alternativa bränslen ska vara smidig över landsgränserna.

Med lagförslaget främjar man projektet ”Bioekonomi och ren energi” i regeringsprogrammet.

- Transportmedel som utnyttjar alternativa bränslen har en central roll när det gäller att nå de ambitiösa utsläppsminskningsmål som ställts för Finland. Därför är det ytterst viktigt att man i Finland skapar ett nätverk av laddnings- och tankstationer som är förenligt med det i Europa. Detta bidrar också till att användningen av nya drivkrafter blir vanligare även inom bilbeståndet i Finland, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Lagens tillämpningsområde omfattar endast de allmänt tillgängliga tank- och laddningsstationerna. Med allmänt tillgängliga tank- och laddningsstationer avses stationer som vem som helst fritt kan använda och som erbjuds användaren i kommersiellt syfte eller i samband med affärsmässig verksamhet. En tank- eller laddningsstation anses vara allmänt tillgänglig också om den som bedriver verksamheten själv har klassificerat stationen som allmänt tillgänglig. Allmänt tillgängliga laddningsstationer i samband med affärsmässig verksamhet är t.ex. laddningsstationer i samband med parkeringstjänster eller parkeringsområden i anslutning till köpcentrum.

Laddningsstationer i samband med fastigheter, t.ex. vid bostäder eller arbetsplatser, betraktas i regel inte som allmänt tillgängliga stationer eftersom de i allmänhet är avsedda endast för vissa användare. Detta gäller också sådana laddnings- och tankstationer som kan användas av endast vissa fordon, t.ex. bilar som drar nytta av laddning med mycket hög effekt eller elbussar.

Den föreslagna lagen är en del av en större helhet som har som mål att genomföra ett direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Propositionen bygger på en förpliktelse i direktivet enligt vilken det ska utarbetas ett nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transporten och utbygganden av infrastrukturen. Statsrådet godkände den 2 februari Finlands nationella program för distributionsnät för alternativa bränslen inom transportsektorn 2017–2030.

Ytterligare information:

Eleonoora Eilittä, överinspektör, tfn 0295 34 2089, fornamn.efternamn@lvm.fi

Saara Jääskeläinen, trafikråd, tfn 0295 34 2560, fornamn.efternamn@lvm.fi