Elektroniska inlärningsmiljöer blir vardag i finländska skolor

Pressmeddelande 16.09.2008 15.11 fi sv

De bästa sätten att använda informations- och kommunikationsteknik i grundskolorna ska fås fram i ett nytt projekt, som är gemensamt för kommunikationsministeriet, undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen. Genom projektet vill man få fart på spridningen av nya slags inlärningsmiljöer. I det ska man klarlägga hur man genom att utnyttja informations- och kommunikationstekniken kan förbättra undervisningen och studierna och så främja inlärningen.

- De finländska skolorna hör redan nu i många avseenden till de ledande i världen. Med det projekt som nu kör igång strävar vi för vår del att säkra att så är fallet också framöver, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén.

Till det tvååriga projektet söks 4-7 pilotskolor, av dem en svenskspråkig. Ansökningstiden inleddes den 15 september och avslutas den 17 oktober. Besluten om pilotskolorna görs före mitten av november. Projektet Informations- och kommunikationsteknik i undervisningen ingår i regeringsprogrammet och i verksamhetsprogrammet för delegationen för vardagens informationssamhälle.

- Projektets målsättning är att skapa en nationell vision av informations- och kommunikationsteknikens roll i skolornas vardag. Det arbete som nu görs skapar en grund för de politiska beslut som ska fattas under nästa regeringsperiod, betonar Lindén.

Till programmet väljs skolor som redan har satt igång utvecklingsprojekt för elektroniska inlärningsmiljöer, men också skolor som inte har erfarenhet av sådana. Inom ramen för projektet erbjuds pilotskolorna bl.a. information, möjligheter att bilda nätverk och experthjälp.

Tillämpningar som under försöket konstaterats vara goda ska under projektets gång spridas så att de kan utnyttjas av alla läroanstalter. Till projektet kopplas också vetenskaplig forskning genom att intresserade högskolor och universitet kan erbjudas pilotskolor för fältundersökningar.


Ytterligare information

konsultativa tjänstemannen Päivi Antikainen, kommunikationsministeriet,
tfn (09) 160 28460, 040 776 7687
utvecklingschef Johanna Kumenius, undervisningsministeriet,
tfn (09) 160 77275
generaldirektör Timo Lankinen, Utbildningsstyrelsen,
tfn (09) 774 77155, 040 348 7154