Enhetligare regler för luftfartssäkerhet i Europa

Pressmeddelande 18.04.2019 09.06 fi sv en

Dirigering av ett flygplan på Helsingfors-Vanda flygplats (Bild: Juha Tuomi / Rodeo)

Luftfartslagstiftningen reformeras. Bakom ändringen ligger Europeiska unionens förordning om luftfartssäkerhet, den s.k. EASA-förordningen. Samtidigt bedöms också de nationella behoven av att ändra luftfartslagstiftningen. Sådana är bl.a. ändringar som gäller områden där luftfart är inskränkt.

I fortsättningen kommer regleringen att allt oftare grunda sig på EU:s förordning om luftfartssäkerhet. Den förenhetligar säkerhetskraven när det gäller bl.a. den obemannade luftfarten och marktjänster på flygplatserna. 

Förordningen trädde i kraft den 11 september 2018. Den är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna. Förordningen ger dock medlemsstaterna spelrum bl.a. när det gäller lätt luftfart.

Föreskrifterna om luftfartssäkerhet grundar sig i huvudsak på internationella avtal och på direkt tillämplig EU-lagstiftning. Det viktigaste internationella avtalet är FN:s internationella civila luftfartsorganisations (ICAO) konvention.

Detaljer i anslutning till luftfartssäkerheten har reglerats nationellt genom luftfartslagen, lagen om transportservice och Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter. I fortsättningen kommer regleringen att i allt större omfattning grunda sig på EU:s förordning om luftfartssäkerhet.

I den nationella lagstiftningen föreskrivs främst om frågor som gäller sportflygverksamhet och statlig luftfart. Med statlig luftfart avses t.ex. polisens och Gränsbevakningsväsendets flygverksamhet.

Vad händer härnäst?

Under reformens första skede utvärderas nuläget, både när det gäller lagstiftningen och på det praktiska planet.

Utkastet till bedömningspromemoria har sänts på remiss. Det är möjligt att lämna yttranden fram till den 17 maj 2019 på adressen utlåtande.fi.

Avsikten är att ett lagutkast om detta ska sändas på remiss sommaren 2019.

Ytterligare information:

Sini Lahdenperä, specialsakkunnig, tfn 050 475 9014