Ett tillväxtprogram för transportsektorn ska göra finska företag till föregångare på den globala transportmarknaden

Nyhet 26.06.2017 10.36 fi sv

För att utveckla kompetensen och påskynda exportledd tillväxt inom transportsektorn har man inlett beredning av ett tillväxtprogram för sektorn. Tack vare programmet utvecklas och internationaliseras kompetensen inom sektorn. Tillväxtprogrammet konkretiserar möjligheterna med digitalisering inom transportsektorn och hjälper sektorn att ta sin andel av den växande internationella marknaden.

Transportsektorn befinner sig just nu i ett brytningsskede. Elektrifieringen, automatiseringen och digitaliseringen av trafik och transport inverkar på aktörerna inom sektorn och ändrar de traditionella verksamhetsmodellerna. Konsekvenserna syns i statens och kommunernas investeringsbehov, företagens affärsverksamhet och allt oftare även i vardagen för slutanvändarna av transporterna. Nya intelligenta trafik- och transporttjänster bidrar för sin del till att uppnå de utmanande utsläppsmålen för transportsektorn.

Det tillväxtprogram för transportsektorn som nu är under beredning främjar regeringsprogrammets mål att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och att ge upphov till nya företag och arbetstillfällen. Tyngdpunkten i programmet ligger på utveckling av företagsorienterade ekosystem och tjänster som utgår från kundernas behov.

– Målet är att erbjuda företagen verktyg i den globala konkurrensen om investeringar, FoU-satsningar och EU-finansiering. Även det kunnande som finns i Finland i fråga om t.ex. transporttjänster och programvara för transportsektorn lyfts fram, beskriver överdirektör Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

– I digitaliseringen av trafiken och transporterna finns en enorm potential för finska företag. Jag är glad över att detta tillväxtprogram utvecklar det kunnande vi har i Finland och gör det mera känt ute i världen. Att frågan är viktig märks också på att så många aktörer är med i programmet. Utvecklingen och tjänstefieringen inom trafik och transport syns överallt i samhället, säger överdirektör Olli-Pekka Rantala från kommunikationsministeriet.

Beredningen av tillväxtprogrammet har inletts som ett samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, städerna Esbo, Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors och Vanda, Innovationsfinansieringsverket Tekes, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Smart & Clean-stiftelsen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och föreningen Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry. Många andra intressentgrupper kommer att involveras bl.a. via workshoppar.

– Digitaliseringen av transporter erbjuder företagen en möjlighet till tillväxt och internationalisering genom export av tjänster och produkter. Finlands framgång hänger samman med våra företags internationalisering, vilket gör att programmet är av nationell betydelse, konstaterar Karri Salminen, styrelseordförande för ITS Finland.

Transportsektorns globala marknad är en helhet värd tusentals miljarder euro. I Finland omsätter transportmarknaden totalt cirka 30 miljarder euro per år, varav hushållens konsumtion är värd 19 miljarder. Fram till 2040 kommer det att investeras cirka 100 miljarder euro i trafikledshållningen. I och med den tekniska omvälvningen har sektorn blivit ett testområde för nya tjänstemodeller, och finska företag har utmärkta möjligheter att ta sin del av den växande internationella marknaden.

Beredningen av tillväxtprogrammet är öppen för alla aktörer inom sektorn. Den första kickoff-workshoppen ordnas den 31 augusti 2017 kl. 9. Mer information om programmets workshoppar och annat material som anknyter till beredningen av tillväxtprogrammet publiceras inom kort på adressen http://tem.fi/yritysten-liiketoiminnan-digitalisaatio