EU-domstolen har förklarat direktivet om lagring av uppgifter vara olagligt

Nyhet 09.04.2014 17.11 fi sv

EU-flaggan (Foto: Europeiska unionen)

I sitt beslut av den 8 april 2014 ogiltigförklarade Europeiska unionens domstol EU:s direktiv om lagring av uppgifter.

I direktivet om lagring av uppgifter, det vill säga datalagringsdirektivet, föreskrivs det att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster ska lagra användarnas trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera abonnenten eller den registrerade användaren. Däremot är det enligt direktivet inte tillåtet att lagra innehållet i en kommunikation eller i den sökta informationen.

Domstolen ansåg att direktivet utgör ett synnerligen omfattande och allvarligt ingrepp i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter. Domstolen underströk att inte ens ett grundläggande allmänintresse i sig berättigar till lagringsåtgärderna som avses i direktivet.

- Domstolens beslut är ett tydligt ställningstagande för sekretess vid kommunikation, betonar undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

- Jag har också begärt en utredning om vilka bestämmelser i den gällande lagstiftningen som ska upphävas på grund av denna dom.

I Finland är direktivet tillsvidare dels inkluderat i lagen om dataskydd vid elektrisk kommunikation. Lagen om dataskydd vid elektrisk kommunikation är dock avsedd att införlivas i den nya laghelheten om elektronisk kommunikation, det vill säga informationssamhällsbalken. Informationssamhällsbalken behandlas som bäst i riksdagen och är avsedd att träda i kraft i början av 2015