null EU föreslår förbättring av busspassagerarnas rättigheter

EU föreslår förbättring av busspassagerarnas rättigheter

Pressmeddelande 12.03.2009 14.53 fi sv

Regeringen stöder EU:s förslag till förordning med vilken man vill skydda busspassagerarna mot olägenheter på marknaden. Regeringen överlämnade en skrivelse i frågan till riksdagen den 12 mars.

Förslaget till förordning omfattar regler för vilket ansvar olika parter har vid dödsfall eller personskada. Dessutom definierar förordningen hur passageraren ska ersättas då resgods tappats bort eller skadats.

Förordningen klargör i synnerhet rättigheterna för personer med funktionshinder eller med nedsatt rörlighet samt bussföretagets förpliktelser mot passagerarna. Förordningen skapar också regler för bussföretagets förpliktelser då resan fördröjs, avbryts eller inhiberas.

Ännu i detta skede är det svårt att bedöma vilka effekter förslaget får för bussföretagen och passagerarna. En förbättring av passagerarnas rättigheter förorsakar emellertid sannolikt tilläggskostnader för trafikidkaren.

De nya reglerna förväntas emellertid öka användningen av busstjänster, eftersom de förbättrar tjänsternas kvalitet och pålitlighet. Dessutom blir det lättare för personer med funktionshinder att röra sig fritt och det ökar specialgruppernas möjlighet att delta i samhällets verksamhet.

Regeringen konstaterar att målen i förslaget är goda och i linje med Finlands konsumentpolitik, handikappolitik och trafikpolitik, men påpekar att bestämmelserna också i verkligheten bör stöda dessa mål.

Regeringen betonar att de nya bestämmelserna inte får försämra konsumentens rättigheter särskilt beträffande trafikförsäkringssystemet och konsumentskyddet. Dessutom betonar regeringen att bestämmelserna i förslaget på många punkter bör preciseras, så att bussbranschen inte förorsakas oskäliga kostnader.

Ytterligare information:
regeringsrådet Irja Vesanen-Nikitin, tfn (09) 160 28544