null EU:s elektroniska kommunikation förnyas − Lindén ser inget behov att frångå den nationella frekvenspolitiken

EU:s elektroniska kommunikation förnyas − Lindén ser inget behov att frångå den nationella frekvenspolitiken

Pressmeddelande 13.11.2007 18.00 sv

Förnyandet av lagstiftningen om elektronisk kommunikation går framåt i Europeiska unionen. Europeiska kommissionen godkände den 13 november förslagen till nya direktiv om elektronisk kommunikation samt till förordning om att grunda en europeisk kommunikationsmyndighet. Om förslagen går igenom innebär de betydande förändringar av Finlands kommunikationsmarknad.

Förändringar beträffande kontrollen av frekvenser

Kommissionen vill i hög grad öka sina befogenheter beträffande kontrollen av radiofrekvenser. Kommissionens mål är att nyttjanderätterna till frekvenserna ska vara neutrala i fråga om teknologi och tjänster och att man till och med helt frångår ensamrätter till frekvenserna. Kommissionen föreslår en mer marknadsmässig modell för kontroll av frekvenserna än den nuvarande. Till modellen hör bl.a. att det är tillåtet att sälja frekvenserna vidare. Samtidigt föreslår kommissionen att den själv får rätt att utse frekvensområden som täcker hela Europa, för vilka kommissionen får bestämma om villkoren för nyttjanderätten.

− Finland understöder, såsom det står i regeringsprogrammet, att nyttjanderätten till frekvenserna måttligt förnyas i en flexiblare och effektivare riktning. Att användningen av frekvenserna effektiveras förutsätter emellertid inte att man frångår den nationella frekvenspolitiken. Jag tror att många medlemsländer kommer att dela den här uppfattningen, bedömer kommunikationsminister Suvi Lindén.

En egen kommunikationsmyndighet för EU

Enligt direktivförslagen förstärks kommissionens roll också mer allmänt, då den bl.a. får vetorätt beträffande förpliktelser som ålagts enskilda telebolag samt en omfattande rätt att ge bindande beslut beträffande tolkningen av direktiven. Som stöd för kommissionen föreslås att man grundar en rådgivande europeisk kommunikationsmyndighet.

− Finland har under hela sitt EU-medlemskap strävat till att främja en fungerande intern marknad i kommunikationsbranschen. Till den finländska marknaden hör emellertid sådana särdrag som en gles bebyggelse, som man bör beakta i en lyckad reglering. Om harmoniseringen förs för långt är faran att konsumentpriserna stiger i progressiva kommunikationsländer som Finland och att ibruktagandet av ny teknologi blir långsammare. Därför är det viktigt att hålla balansen mellan den interna marknaden och den nationella kommunikationspolitiken, betonar minister Lindén.

Bättre och enklare reglering

Till förslagspaketet hör också en strävan att förenkla förfarandena inom de nuvarande direktiven och att upphäva föråldrade bestämmelser. Finland har som utgångspunkt att understöda förslag av det här slaget.

I Finlands regeringsprogram står att regleringen av kommunikationsmarknaden bör förbli inom den allmänna lagstiftningen då det inte finns befogade skäl att bruka särskild reglering. Finland kommer att bedöma kommissionens färska förslag utgående från den här principen.

Handläggningen av direktivförslagen inleds av teleministrarnas råd den 29 november. Förslagens ikraftträdande förutsätter godkännande av ministerrådet och Europaparlamentet. Beroende av tidtabellen för handläggningen kan förslagen i praktiken träda i kraft tidigast kring år 2010.

Ytterligare information:
ministerns specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn 0400 500 822
överdirektör Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072
konsultativa tjänstemannen Olli-Pekka Rantala, tfn (09) 160 28585, 050 344 3400