EU:s ministrar på områdena energi, kommunikation och transport möts i Stockholm den 27-28 februari

Pressmeddelande 24.02.2023 16.00 fi sv

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: LVM)

I samband med Sveriges EU-ordförandeskap ordnas det ett inofficiellt möte för energi-. kommunikations- och transportministrarna i Stockholm den 27-28 februari 2023. Vid mötet representeras Finland av näringsminister Mika Lintilä och kommunikationsminister Timo Harakka. Mötet består av flera möten ministrar emellan och ett gemensamt möte för ministrarna den 27 februari.

Energiministrarna ska diskutera marknadsmodellen, leveranssäkerheten och hur energipolitiken kan stödja tillväxten

Den 27 februari ska energiministrarna diskutera modellen för energimarknaden och leveranssäkerheten. Ordförandelandet Sverige önskar höra medlemsländernas preliminära åsikter om EU:s kommande reform i fråga om elmarknadsmodellen och utbyta information om läget i medlemsstaterna vad gäller gasberedskapen.  

Europeiska kommissionen väntas framföra sitt förslag om EU:s elmarknadsmodell före utgången av mars. Förslaget baserar sig troligtvis på den nuvarande modellen, men syftet är att optimera den så att den ska främja förnybar energi bättre. Europeiska rådet har uppmanat kommissionen att beakta elförsörjningen och främjandet av den gröna omställningen vid reformen av elmarknadsmodellen.  Finland stöder reformen, men varnar precis som flera andra medlemsländer för att ingripa i marknaden på ett sådant sätt att incitamenten för att investera i grön energi försvagas.

”När man förnyar elmarknadsmodellen är det viktigt att ta hänsyn till lärdomarna från energikrisen. Det är också viktigt att hela Europa stärker sin egen produktion av ren och förnybar energi för att säkerställa krismotstånd”, säger ekonomiminister Mika Lintilä.

Tisdagen den 28 februari ska man diskutera den framtida energipolitiken och hur den kan främja industrins konkurrenskraft. Ordföranden vill höra hur medlemsstaterna anser att EU:s energipolitik borde utvecklas på lång sikt för att kunna uppfylla målet i fråga om koldioxidneutralitet och samtidigt främja industrins konkurrenskraft och produktivitet. 

Transportministrarna ska diskutera hur den gröna omställningen kan påskyndas och hur beredskapspaketet ska verkställas

Transportministrarna ska särskilt fokusera på den gröna omställningen inom transportsektorn. Vid deras första möte den 27 februari ska de diskutera hur den gröna omställningen kan påskyndas inom transportsektorn för att skapa ett konkurrenskraftigt och koldioxidneutralt Europa. 

Transportministrarnas andra diskussion hålls den 28 februari och gäller verkställandet av EU:s 55%-paket, uppföljningen av det och utbytet av bästa praxis. EU har kommit överens om att minska koldioxidutsläppen jämfört med nivån 1990 med minst 55% till år 2030 och om att vara koldioxidneutralt till år 2050. Paketet 55% innefattar initiativ till sådana lagstiftningsåtgärder som ska minska utsläppen bland annat inom transportsektorn. Beslut har redan fattats om många av förslagen, men för en del av dem pågår EU:s interna förhandlingar fortfarande.

"Inom transportsektorn behövs både en ekologisk och en digital omställning. Man måste småningom övergå från fossila bränslen till förnybar drivkraft. För att uppnå utsläppsmålen för de närmaste åren krävs det särskilt inom den tunga trafiken många olika alternativ och teknologineutrala lösningar. Utvecklingen erbjuder otroligt många affärsmöjligheter, och därmed jobb, tillväxt och välfärd också för Finland", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Gemensamt möte om produktionen av grön el, infrastrukturen och elektrifieringen av transporterna

På måndag eftermiddag den 27 februari diskuterar energi-. kommunikations- och transportministrarna hur man genom energi- och transportpolitiken kan påskynda den gröna omställningen inom transportsektorn även efter år 2030. 

Ministrarna får framföra sina åsikter om hur man genom EU-lagstiftning kan främja tillräckliga investeringar för sådan fossilfri elproduktion och infrastruktur som möjliggör en omfattande elektrifiering inom transportsektorn, och om vilka mål för tiden efter år 2030 man borde prioritera.

Ytterligare information:

Elina Johansson, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 301 4607

Noora Saarinen, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn +358295 342154