Europeiska unionens råd enades om övervakning av koldioxidutsläpp från sjötransporter

Pressmeddelande 30.10.2019 17.07 fi sv en

(Foto: Popova Valeriya / Shutterstock)

Europeiska unionens råd har enats om medlemsstaternas gemensamma ståndpunkt om hur koldioxidutsläppen från sjötransporter ska övervakas och rapporteras. Avsikten är att anpassa EU-förordningen om koldioxidutsläpp till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygens bränsleförbrukning. Målet för Finlands EU-ordförandeskap var att skapa en gemensam ståndpunkt för rådet inför förhandlingarna med Europaparlamentet. Finlands mål uppnåddes när kommittén för de ständiga representanternas ställföreträdare kom överens om sin ståndpunkt i Bryssel den 25 oktober.

– En enhetlig övervakning av utsläppen från sjöfarten har en nyckelroll när det gäller att minska utsläppen. Med hjälp av förordningen kan vi samla in viktig information om utsläppen från sjötransporterna i EU och dela den med beslutsfattare, företag och konsumenter, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

Inom EU gäller förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter eller den så kallade MRV-förordningen (monitoring, reporting and verification). Den förpliktar alla stora last- och passagerarfartyg som anlöper hamnar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att samla in uppgifter och rapportera om sina CO2-utsläpp.

Europeiska kommissionen föreslog i februari 2019 en partiell harmonisering av den gällande förordningen med IMO:s datainsamlingssystem som antogs 2016. Behandlingen av förslaget till förordning inleddes i Europeiska unionens råd på våren och den har fortsatt under Finlands ordförandeskap.

Den gällande EU-förordningen är strängare än IMO:s globala system, eftersom EU:s förordning förpliktar till att samla in mer information om fartygens utsläpp, att verifiera uppgifterna genom externa kontrollörer och att offentliggöra uppgifter om enskilda fartygs utsläpp i kommissionens årliga rapport.

Enligt rådets ståndpunkt ska EU-förordningen anpassas till IMO:s datainsamlingssystem bland annat i fråga om de uppgifter som ska observeras och definitionen av de begrepp som används. Uppgifter om fartygens utsläpp och last kommer att samlas in även i fortsättningen. Uppgifterna verifieras och offentliggörs på samma sätt som för närvarande.

Förordningen omfattar omkring 11 000 fartyg. Sjötransporterna orsakar cirka 13 procent av växthusgasutsläppen inom transportsektorn i EU.

Vad händer härnäst?

Till nästa är det Europaparlamentet som behandlar förslaget till förordning. När parlamentet har antagit sin ståndpunkt fortsätter förhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen i ett så kallat trepartsmöte. När dessa tre parter har enats om innehållet i förordningen kan den antas.

Ytterligare information: 

Pirita Ruokonen, minister Marins specialmedarbetare, tfn 050 911 3099, fornamn.efternamn@lvm.fi
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, fornamn.efternamn@lvm.fi
Sirkku Jaakkola, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 050 470 8030, fornamn.efternamn@lvm.fi
Elina Vaara, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn +358 50 572 3942, fornamn@efternamn@ym.fi