null Färdplanen för fossilfria transporter samlade 349 utlåtanden

Färdplanen för fossilfria transporter samlade 349 utlåtanden

Pressmeddelande 29.03.2021 15.03 fi sv en

(Foto: Shutterstoc)

Det inkom 349 utlåtanden om färdplanen för fossilfria transporter. Svaren har utnyttjats vid färdigställandet av färdplanen.

Färdplanen är en plan för minskning av växthusgasutsläppen från inhemska transporter. Avsikten är att statsrådet i vår ska fatta ett principbeslut om planen. I färdplanen har det sammanställts metoder för hur växthusgasutsläppen från den inhemska transportsektorn ska halveras fram till 2030 och ligga på noll senast 2045.

Färdplanen för fossilfria transporter var på remiss under tiden 15.1–19.2.2021. Ett sammandrag av utlåtandena har publicerats i statsrådets projektportal. Av utlåtandena gavs 173 av organisationer och 176 av privatpersoner. Bland utlåtandena var det frågor som gäller priset på rörlighet samt framtiden för olika färdsätt som behandlades mest. I projektportalen finns också sammandrag av utlåtandena om principbesluten om minskning av växthusgasutsläppen från luftfart samt från transporter till sjöss och på inre vattenvägar.

Utlåtandena från organisationer: en eventuell ökning av transportkostnaderna ska kompenseras

I de flesta utlåtanden från intressentgrupper understöddes en minskning av utsläppen från trafiken med 50 procent fram till 2030 och en total eliminering av utsläppen fram till 2045. I utlåtandena betonades att det inte finns bara en fungerande lösning för att minska utsläppen från trafiken, utan det behövs många metoder.

Man önskade att metoder som hänför sig till förbättring av energieffektiviteten i trafiksystemet, såsom främjande av gång, cykling och kollektivtrafik, ska synas mer i färdplanen. Remissinstanserna betonade också att lagstiftningen och den övriga regleringen ska vara förutsägbar. Många remissinstanser ansåg att såvida kostnaderna för trafiken och transporterna stiger, måste de stigande kostnaderna kompenseras. Man ansåg också att det finns betydande affärsmöjligheter i fråga om den ökade användningen av alternativa drivkrafter, såsom el och biogas, och i fråga om de nya transporttjänsterna.

Utlåtandena från privatpersoner: rättvisa är viktigt

I utlåtandena från privatpersoner ansågs det allmänt viktigt att skydda klimatet och miljön, men konsekvenserna av utsläppsminskningsmetoderna för olika grupper väckte oro. Många av dem som gett utlåtande belyste den regionala rättvisan, städernas och landsbygdens olika situationer, bristen på eller avsaknaden av kollektivtrafiktjänster samt uppgav att det är nödvändigt med användning av bil för dem som arbetar. I utlåtandena lyfte man fram risken för att kostnaderna för bilkörning ska stiga, vilket bland annat kommer att påverka köpkraften. I många utlåtanden önskades det att sådana åtgärder ska strykas ur färdplanen som, om de genomförs, skulle kunna höja bränslepriset. Även motsatta åsikter framfördes. I synnerhet i stadsregionerna önskades större satsningar på andra trafikformer än personbilar.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade färdplanen i slutet av mars. Under våren ska statsrådet fatta principbesluten om en:

1. minskning av växthusgasutsläppen från inhemska transporter (dvs. färdplanen för fossilfria transporter)

2. minskning av växthusgasutsläppen från transporter till sjöss och på inre vattenvägar

3. minskning av växthusgasutsläppen från luftfart

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen