Tillbaka

Farledsproduktionen ska avskiljas från Sjöfartsverket

Farledsproduktionen ska avskiljas från Sjöfartsverket

Pressmeddelande 13.03.2008 10.06 sv

Interna produktionen vid Sjöfartsverket kommer att avskiljas från verkets myndighets- och beställarfunktion. Samtidigt öppnas produktionen för konkurrens.

Trafikminister Anu Vehviläinen har gett Vägförvaltningens generaldirektör Jukka Hirvelä i uppdrag att undersöka på vilket sätt reformen kan genomföras. Ministern hoppas att uppdraget blir slutfört före utgången av maj.

Att Sjöfartsverkets produktionsfunktion avskiljs från den övriga verksamheten finns inskrivet i regeringsprogrammet. Kommunikationsministeriet planerar att reformen ska genomföras i början av 2010.

Inom väg- och banhållningen har produktionen redan separerats från de övriga funktionerna. Vägförvaltningen och Banförvaltningscentralen är numera beställarmyndigheter. Vid Sjöfartsverket har isbrytningen, förbindelsefartygstrafiken, de tjänster som tillhandahålls av tunga farledsfartyg och lotsningen redan tidigare överförts till affärsverk. Däremot står Sjöfartsverket fortfarande själv för produktion av farleder och sjökort.

Ytterligare information:
chefen för enheten för trafiktjänster Mikael Nyberg, tfn 09-160 28474 och
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn 09-160 28475, 040 5956068