Finanspolitiska ministerutskottet vill ha en ny typ av kombifartyg för bekämpning av oljeskador

Pressmeddelande 13.12.2005 10.27 sv

(ett gemensamt meddelande av kommunikationsministeriet och miljöministeriet)

Finanspolitiska ministerutskottet anser att bekämpningen av oljeskador i isförhållanden borde skötas med ett kombifartyg. Utskottet vill att Finlands miljöcentral skall utreda om ett fartyg kunde upphandlas i samarbete med privata företag eller med Sjöstridskrafterna.

Regeringen har förbundit sig att inhandla tjänster av en ny typ av oljebekämpningsfartyg som fungerar i isförhållanden. Målsättningen har skrivits in i regeringsprogrammet och för ändamålet finns i detta års budget en beställningsfullmakt på 134 miljoner euro.

Tidigare var avsikten att upphandla en kombiisbrytare med egenskaper som skulle ha lämpat sig både för isbrytning och för bekämpning av olje- och kemikalieskador. Deltagandet i anbudsgivningen var emellertid litet och kombiisbrytaren visade sig vara dyrare än väntat.

I oktober beslöt finanspolitiska ministerutskottet att ta extra tid och lät göra ytterligare utredningar. Avsikten med dem var att hitta mer ekonomiska sätt att köpa in de oljebekämpningstjänster som behövs. Alternativen kartlades i ett samarbete mellan kommunikationsministeriet, miljömininsteriet, Sjöfartsverket och Finlands miljöcentral.

På basen av utredningen kom utskottet till slutsatsen att den helhetsekonomiskt mest ändamålsenliga lösningen är att anskaffa en ny typ av kombifartyg. Alternativen kunde vara till exempel att ersätta Sjöstridskrafternas oljebekämpningsfartyg Hylje med ett nytt kombifartyg eller att förse en kusttanker ägd av ett privatbolag med utrustning för oljebekämpning. För sådana fartyg skulle det finnas bruk också året om.

Finlands miljöcentral fortsätter utredningsarbetet. Finanspolitiska ministerutskottet behandlar frågan på nytt i februari. Efter det skulle regeringen vid behov bereda ett förslag till tilläggsbudget, med vilken kombifartyget eller motsvarande oljebekämpningstjänster upphandlas.Ytterligare information:
ekonomidirektör Marja Heikkinen-Jarnola, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28 466 eller 0400 470 005
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659 324
miljörådet Olli Pahkala, miljöministeriet, tfn (09) 160 39737 eller 050 5250 891
överingenjör Kalervo Jolma, Finlands miljöcentral, tfn (09) 403 00468 eller 0400 444 686