Finland ansöker om finansiellt stöd från EU för flera transportprojekt

Pressmeddelande 13.02.2020 15.34 fi sv en

Finska staten och vissa andra aktörer ansöker om finansiellt stöd från Europeiska kommissionen för sex transportprojekt.

Finansieringen söks från Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE (CEF, Connecting Europe Facility). Statsrådets finansutskott tillstyrkte ansökningarna den 13 februari 2020. Finansutskottet behandlar övriga projekt som är aktuella för CEF-stöd vid sitt sammanträde den 20 februari 2020.

Syftet med den finansiering som Europeiska kommissionen beviljar är att främja investeringar i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

För att kunna kvalificera sig för CEF-stöd måste ett projekt också få nationell finansiering. Projekten ska inledas senast den 26 augusti 2020 och slutföras senast den 31 december 2023.

CEF-finansiering från EU ansöks för följande projekt:

- Kommunikationsministeriet ansöker om 1,94 miljoner euro för att planera en förbättring av spårförbindelsen Kouvola–Kotka–Fredrikshamn. Projektets totalbudget är 3,88 miljoner euro. Detta banavsnitt är en viktig led för godstransporter mellan Kouvola och hamnarna i Kotka och Fredrikshamn och en del av TENT-stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet. Utnyttjandegraden för bankapaciteten är hög och den nuvarande infrastrukturen tillåter inte någon betydande ökning av tågtrafiken.

- Kommunikationsministeriet ansöker om 1,6 miljoner euro för att utveckla spårtrafiken på sträckan Uleåborg–Laurila–Torneå–Haparanda. Projektets totalbudget är 3,2 miljoner euro. Området är en knutpunkt för internationella transportkorridorer och en del av den pågående utbyggnaden av TENstomnätskorridoren runt Bottenviken från Uleåborg till Luleå. Målet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas effektivitet och industrins konkurrenskraft samt att möjliggöra ett fortsatt utbud av persontågstrafik mellan Finland och Sverige.

- Finländska ickestatliga aktörer ansöker om sammanlagt 12,37 miljoner euro i stöd från CEF. Projekten hänför sig i huvudsak till att TEN-T-hamnar ska ha tillgång till landström före utgången av 2025. Stöd söks för landströmsprojekt i Helsingfors hamn tillsammans med hamnen i Tallinn och övriga hamnar kring Östersjön. Dessutom ansöker man om stöd för att öka smidigheten i transporterna mellan hamnarna i Nådendal och Kapellskär. Med detta avses bland annat ändringar i fartygens automatiska förtöjningssystem, landström och fartygens lastningsramper.

Vad händer härnäst?

Finansutskottet behandlar de återstående projekten som är aktuella för CEF-stöd vid sitt sammanträde den 20 februari 2020. Ansökningstiden går ut den 26 februari 2020.

Beslut om CEF-transportstöd fattas efter en granskning av att projekten är kvalificerade för stöd. Enligt ett preliminärt meddelande från kommissionen väntas finansieringsbesluten vara klara i juni–juli 2020.

Ytterligare information:

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 0295 342 685