Finland arbetar för förmånliga roamingpriser inom EU

Pressmeddelande 05.12.2016 10.24 fi sv en

Europeiska unionens råd för telekommunikation behandlade prisregleringen av roaming på sitt möte i Bryssel den 2 december.I samband med EU-rådet för telekommunikation utfärdade Finland i samråd med andra likasinnade länder en gemensam politisk förklaring där det centrala målet är att avsevärt sänka pristaket för grossistpriserna på roamingtjänster.

När rådet röstade om partiprisernas maximipriser var det emellertid ordförandens ståndpunkt som vann. Ordföranden föreslog att man för data i grossistledet inför ett pristak som stegvis trappas ned. Utgångspriset sommaren 2017 föreslås vara 1,0 €c/MB och sjunka till 0,50 €c/MB sommaren 2021.

Finland ansåg att det pristak som rådsordföranden föreslog är för högt och att det sannolikt kommer att höja konsumentpriserna i EU-länderna. Enligt Finland var inte heller den invecklade mekanismen för att täcka kostnaderna för grossistavgifterna värd att understödas.

- Finland kommer nu att göra sitt bästa för att de lägre pristak för partipriserna som parlamentet tidigare fört fram ska ha framgång i de kommande förhandlingarna mellan rådet och parlamentet. Röstningsresultatet och kommunikationen visar att rådet inte är enigt i frågan. Vårt mål är att det i de flesta EU-länder ska stå till buds likadana abonnemang med obegränsad överföring av samtal, sms och data som i Finland, eftersom detta sporrar medborgare och företag till att utnyttja digitala tjänster i allt större utsträckning, säger Anne Berner om resultatet.

Det gemensamma målet i EU är att sommaren 2017 slopa avgifterna för skälig användning av roamingtjänster. Enligt Finland har lösningen i de regleringsfrågor som nu behandlas en avgörande inverkan på utvecklingen av den inre marknaden för informationssamhället och digitala tjänster i unionen.

Nästa steg i behandlingen består av förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet. Syftet är att hitta en kompromiss så att de nya bestämmelserna om partipriserna kan träda i kraft senast den 15 juni 2017.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794