Finland får världens första trådlösa bredbandsnät som täcker hela landet – koncession till Digita

Pressmeddelande 22.06.2005 14.31 sv

Digita Oy har fått koncession att bygga ett nytt digitalnät för mobilkommunikation. Nätet kan trådlöst förmedla elektroniska tjänster och samtal i hela landet. Man kan använda tjänsterna också då man är i rörelse.

Statsrådet beviljade koncessionen den 22 juni.

Digita erbjuder inte själv tjänsterna åt användarna, utan fungerar endast som nätoperatör. I koncessionen finns ett villkor, enligt vilket Digita på jämlika villkor bör hyra ut nätet åt alla som är villiga att erbjuda tjänster.

Nätet byggs på den frekvens som blivit ledig efter NMT 450-tjänsten.

Enligt kommunikationsminister Leena L u h t a n e n verkställer man med beslutet den utveckling av ett mobilt bredband som betonas i den nationella bredbandsstrategin.

Luhtanen anser det vara viktigt att man valde ett företag som koncentrerar sig på att upprätthålla nätet. Det säkerställer att det finns konkurrens mellan dem som erbjuder tjänster.

Det teknikval man gjort tror Luhtanen att också globalt är framstegsvänligt.
- Ett lyckat förverkligande av bredbandsstrategin främjar nationens framgång under de närmaste åren. Finländarna bör få tillgång också till de nyaste tjänsterna i informationssamhället också på andra ställen än på datorn på arbetsplatsen eller hemma.

I det nya nätet är samtal och multimedia över Internet möjliga. De kan utnyttjas till exempel i de transporttjänster som används av skogsindustrin och i tjänsterna inom hälsovården.

Som teknik i nätet valdes Flash-OFDM, som nu för första gången i världen tas i bruk i stor skala i ett mobilkommunikationsnät. Det andra alternativet som erbjöds var CDMA-teknik.

Fördelen med OFDM anses vara att tekniken från början har planerats för Internet-användning. Till exempel samtal genomförs med VoIP-metoden.

Digita har förbundit sig att bygga ut nätet i tre skeden. Under det första skedet täcker man enligt bredbandsstrategin glesbygdsområden, så som Lappland och östra Finland samt skärgårds- och kustregionerna. I de här regionerna blir man färdig med utbyggnaden redan i september 2006.

Då det andra skedet blivit färdigt i december 2007 har man täckt nästan hela Finlands yta. Också de sista skuggområdena täcks till slutet av september 2009.

Koncessionen söktes av sju företag. Av dem erbjöd fem OFDM-teknik.


OFDM = orthogonal frequency division multiplexing
CDMA = code division multiple access

Ytterligare information:

överdirektör Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742
kommunikationsrådet Antti Kohtala, tfn (09) 160 28392, 0500 812 505