Tillbaka

Finland och Tyskland efterlyser projekt för att utveckla sjömotorvägen på Östersjön

Finland och Tyskland efterlyser projekt för att utveckla sjömotorvägen på Östersjön

Pressmeddelande 10.02.2006 15.52 sv

Finland och Tyskland har inlett ett ansökningsförfarande för att få in förslag till projekt i anslutning till sjömotorvägen på Östersjön. Målet är att hitta projekt för att förbättra land- och sjötransporter som går via hamnarna i vartdera landet. De projekt som blir antagna kan senare ansöka om finansiering från Europeiska unionen.

Sjömotorvägarna, eller de s.k. höghastighetsvattenvägarna, är ett av trettio prioriterade projekt inom det transeuropeiska transportnätet (TEN) i syfte att öka sammanhållningen mellan medlemsstaterna i EU. Ursprungligen omfattade TEN-nätet endast landtransporter, men år 2004 blev också sjöförbindelserna en del av det.

Tidsfristen för att lämna in projektförslag fortsätter till slutet av mars. Därefter granskar kommunikationsministerierna i Finland och Tyskland projektförslagen och rangordnar dem i prioritetsordning. Projekten har rätt att ansöka t.ex. om finansieringsstöd som är avsett för utvecklingsprojekt som gäller TEN-näten. Bland ansökningarna prioriteras projekt i vilka flera hamnar från vartdera landet deltar.

Maximistödet för investeringar i höghastighetsvattenvägar uppgår till 20 procent av de totala kostnaderna, medan det maximala stödet till vanliga TEN-utvecklingsprojekt är 10 procent. Stödet kan anvisas bl.a. till hamninfrastruktur, utvecklingen av väg-, ban- eller farledsförbindelser, informationssystem samt utrustning som främjar säkerheten till sjöss.Ytterligare information:
överingenjör Juha Parantainen, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28383 eller 040 756 9601