null Finland på andra plats i den internationella jämförelsen av hur digitaliseringen utnyttjas

Finland på andra plats i den internationella jämförelsen av hur digitaliseringen utnyttjas

Pressmeddelande 11.06.2020 16.10 fi sv en

Datasäkerhet, digitalisering, händer och digitala ikoner (Bild: Shutterstock)

Av Digitalbarometern 2020 framgår att Finland jämfört med i fjol har förbättrat särskilt den offentliga sektorns digitala färdigheter. I fråga om företagen har placeringen dock försämrats. Bristen på experter börjar redan synas i resultaten.

Finland har presterat jämnt och varit av de tre bästa länderna allt sedan den första Digitalbarometern 2014.

Digitalbarometern mäter hela nationens digitaliseringsstatus och ändringarna i den – även i förhållande till andra länder. Barometern indikerar hur digitaliseringen utnyttjas i samhället. Mätningen omfattar tre aspekter – förutsättningar, användning och effekter – och tre huvudsektorer – företag, medborgare och den offentliga sektorn.

Fortfarande rum för förbättring av företagens informationssäkerhet

I år är temat för Digitalbarometern cybersäkerhet. Enligt barometern är cybersäkerheten i Finland på en relativt god nivå. Företagen lider dock av informationsläckage, som i Finland är upp till tre gånger vanligare än medelnivån i EU-länderna. Hos konsumenterna ökar likgiltighet i fråga om informationssäkerheten risken.

De finländska småföretagen, vars cybersäkerhet var bättre än EU-genomsnittet med nästan alla mätare mätt, klarar sig bäst då man jämför företag av olika storlek. Stora företag klarar sig dåligt i jämförelsen trots att cybersäkerheten i dem var bättre än i små företag.

Staten ökar cybersatsningarna

I Finland är många centrala samhällssektorer redan förpliktigade att sörja för informationssäkerheten och cybersäkerheten i fråga om tjänster. Enbart lagstadgade skyldigheter räcker dock inte. De kompletteras av frivilligt samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter och tjänsteleverantörer. Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter spelar en viktig roll när det gäller att erbjuda hjälp vid datasäkerhetsintrång och möjliggöra ett förtroendebaserat informationsutbyte.

Planeringen och utvecklingen av cybersäkerheten förbättras av det under beredning varande utvecklingsprogram som sträcker sig över regeringsperioderna och som utarbetas under ledning av en cybersäkerhetsdirektör.

– Syftet med cybersäkerhetsprogrammet är att konkretisera de nationella riktlinjerna och förtydliga helhetsbilden. Ett framgångsrikt arbete förutsätter dock att de resurser och det samarbete som cybersäkerheten kräver beaktas i näringslivet och förvaltningen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Bristen på kompetens en utmaning

I barometerundersökningarna under de senaste åren har det framgått att det varit svårare för finländska företag att rekrytera kunniga yrkespersoner inom IKT-branschen. Också i fråga om snabba bredbandsförbindelser och molntjänsters beredskap har de finländska företagens relativa placering bland jämförelseländerna försämrats jämfört med förra året.

I Finland finns det få informationssäkerhetsexperter och det konkurreras om dem. Av barometern framgår att det på den europeiska arbetsmarknaden finns brister i synnerhet på strategisk kompetens, affärskompetens och systemarkitekturkompetens.

Digitalbarometern 2020 publiceras av Business Finland, kommunikationsministeriet, Finlands Näringsliv EK och Företagarna i Finland rf. För genomförandet svarar Etlatieto Oy.

Ytterligare information:

Janne Hauta, konsultativ tjänsteman, tfn 050 300 6990