Finland siktar på världstoppen inom datanät – strategin för digital infrastruktur och planerna för auktionen av 5G-frekvenser på remiss

Pressmeddelande 08.06.2018 10.56 fi sv en

(Bild: LVM)

Kommunikationsministeriet skickar på remiss utkastet till en strategi för digital infrastruktur. Strategin innehåller riktlinjer och mål för utvecklingen av datanäten i Finland. Centrala föreslagna åtgärder är att genom auktion anvisa de första frekvenserna för användning av 5G-nät och att påskynda utbyggnaden av optisk fiber till exempel med hjälp av moderniserade tillståndsförfaranden.

- Vårt mål är att vara bäst i världen på datanät. Den digitala infrastrukturen ska göra det möjligt att bo, arbeta och driva företag överallt i Finland. I målen och åtgärderna i strategin har vi tagit hänsyn till näringslivets och konsumenternas behov, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Strategin är ett svar på globala trender när till exempel artificiell intelligens, dataekonomi, automatisering och robotisering, sakernas internet och virtuell verklighet får en allt större roll i framtidens appar och tjänster. Högkvalitativa och driftsäkra bredbandsnät och digital information som förmedlas via näten utgör en plattform för e-tjänster och nya innovationer. Strategin har utarbetats i samarbete med branschen.

5G-frekvenser auktioneras ut under 2018

Koncessionerna för det trådlösa bredbandet i frekvensområdet 3,5 gigahertz beviljas genom ett auktionsförfarande. Frekvensbandet i fråga kan nu för första gången användas för att bygga ut 5G-näten i Finland. Det är meningen att Kommunikationsverket ska ordna auktionen på hösten 2018, och att de beviljade koncessionerna ska tas i bruk den 1 januari 2019.

5G är beteckningen på nästa generation av mobilkommunikation, en teknik som möjliggör allt snabbare trådlösa förbindelser och dataöverföring med ökad synkroni och tillförlitlighet. 5G väntas skapa nya tjänster och affärsmöjligheter till exempel inom området för trafik och transport och inom industrin.

Detaljerade bestämmelser om auktionen och de frekvenser som auktioneras ut utfärdas genom förordning av statsrådet och genom Kommunikationsverkets auktionsföreskrift. Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om de förordningar som gäller auktionen och om utkastet till meddelande om ledigförklaring av koncessioner. Utlåtanden kan lämnas på webbtjänsten Utlåtande.fi till och med den 25 juni 2018. Tidigare har frekvensauktioner ordnats 2013 och 2016.

Kommunikationsverket begär samtidigt utlåtande om utkasten till auktionsföreskrift och till de tekniska villkoren för radiotillstånd.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till en strategi för digital infrastruktur och om de handlingar som gäller auktionen av koncessioner för frekvensområdet 3,5 gigahertz. Remisstiden, alltså den tid under vilken utlåtanden kan lämnas, går ut den 25 juni 2018. Tidigare gick strategin för den digitala infrastrukturen under namnet den nationella bredbandsstrategin.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, fornamn.efternamn@lvm.fi