Finland skapar en gemensam inlärningsmodell för medborgarfärdigheter inom cybersäkerhet

Pressmeddelande 20.02.2023 14.30 fi sv en

Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Aalto-universitetet och kommunikationsministeriet genomför det omfattande projektet Cyber Citizen, där man för EU:s medlemsländer skapar en gemensam inlärningsmodell för medborgarfärdigheter inom cybersäkerhet. Som en del av projektet publicerade Aalto-universitetet den 17 februari 2023 en omfattande rapport om nuläget för undervisningen i cybermedborgarfärdigheter inom hela Europeiska unionen. Finland har fått fem miljoner euro som treåriga projektpengar ur EU:s återhämtningsinstrument.

Projektet Cyber Citizen skapar en inlärningsmodell för medborgarfärdigheter inom cybersäkerheten och en inlärningsportal som baserar sig på modellen. Portalen innehåller material som riktar sig till medborgarna och som beaktar olika målgrupper, såsom ett spel som tränar cybermedborgarskap. Med hjälp av inlärningsportalens pedagogiska och kommunikativa element förbättras medborgarnas färdigheter att agera tryggt i den digitala världen.

I projektets första fas utredde man med hjälp av forskning nuläget i fråga om metoder, synpunkter och material för inlärning av cyberfärdigheter i alla medlemsstater i Europeiska unionen. Dessutom undersöktes EU-ländernas nationella särdrag och krav samt Europeiska unionens officiella riktlinjer. I undersökningen ingick också en spelanalys, bedömning av cybersäkerhetsindex och en kartläggande litteraturöversikt. Information samlades in från ett stort antal olika källor. Som en del av forskningsrapporten fastställdes de kunskaper och färdigheter som EU:s cybermedborgare behöver i sin digitala vardag.

Medborgarnas cybersäkerhet betraktas på olika sätt i olika EU-länder

Även om den digitala vardagen med sina möjligheter och risker utgör en allt större del av vardagen, gestaltas de kunskaper och färdigheter som hänför sig till dess säkerhet på mycket olika sätt i olika EU-länder. Detta är ett av de viktigaste iakttagelserna i den undersökning som gjordes inom projektet Cyber Citizen.

– Medborgarnas kunskaper i cybersäkerhet spelar en allt viktigare roll i samhällena som digitaliseras. Det är fint att vi igen kan vara ett föregångarland inom Europeiska unionen när det gäller att visa vägen inom cybersäkerhet, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Undersökningen visade att det råder en tydlig vilja inom EU:s medlemsstater att utveckla cybersäkerhetens medborgarfärdigheter och stödja livslångt lärande. Andra centrala iakttagelser enligt undersökningen är att skillnaderna mellan olika målgrupper ännu inte har beaktats i tillräcklig utsträckning, att det behövs fler experter och utbildare inom cybersäkerhet och att EU-ländernas strategiska riktlinjer för utbildning i fråga om cybersäkerhet är rätt färska.

– Cybervärlden är ett ganska ungt fenomen när man jämför med till exempel bildandet av trafiksäkerhetskulturen. Det tar tid att skapa och stärka en kultur, och därför är det viktigt med målmedvetet arbete. Därför är projektet Cyber Citizen mycket aktuellt och viktigt. Gemensam förståelse och brett kunnandet i cybermedborgarskap omvandlas med tiden till bildning och kultur, som har stor betydelse för hela samhällets säkerhet och medborgarnas säkerhet i vardagen. Det är fint att Finland här visar vägen för hela Europa, säger arbetslivsprofessorn i cybersäkerhet vid Aalto-universitetet och projektledaren Jarno Limnéll.

I undersökningen gjordes också den, med tanke på det fortsatta projektarbetet, viktiga upptäckten att spel har befäst sin ställning som en form av socialt beteende och ett allt viktigare inlärningssätt. Den inlärningsportal som planeras och genomförs i projektets sista skede är en integrerad del i lärandet genom spel.

Vad händer härnäst?

I följande fas av projektet Cyber Citizen utvecklas en modell för inlärning av medborgarfärdigheter inom cybersäkerhet och i den tredje fasen koncentrerar man sig att utveckla inlärningsportalen och spelet samt på annan innehållsproduktion.

Under projektets andra och tredje fas skapas också ett samarbetsnätverk som omfattar hela Europa. Alla aktörer som är intresserade av att utveckla cybermedborgarfärdigheter är välkomna att delta i nätverket.

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka via Antti Malste, specialmedarbetare, tfn 0295 342 135, antti.malste@gov.fi

Rauli Paananen, statens cybersäkerhetsdirektör, tfn 0295 342 212, rauli.paananen@gov.fi

Jarno Limnéll, arbetslivsprofessor och projektledare, Aalto-universitetet, tfn 040 5276 173, jarno.limnell@aalto.fi