null Finland stöder EU-kommissionens syn på främjandet av digitaliseringen i Europa och skapandet av en inre marknad för data

Finland stöder EU-kommissionens syn på främjandet av digitaliseringen i Europa och skapandet av en inre marknad för data

Pressmeddelande 09.04.2020 09.40 fi sv en

Jorden, Europa, digitalisation, data (Bild: Shutterstock)

Regeringen lämnade den 3 april 2020 en skrivelse till riksdagen om EU-kommissionens meddelande om Europas digitala framtid, datastrategi och en vitbok om artificiell intelligens. Finland stöder den digitala strategi, vision och mål som kommissionen föreslår för det europeiska samhället, företagen och medborgarna.

Kommissionen antog 19.2.2020 meddelandena om Europas digitala framtid och datastrategi samt en vitbok om artificiell intelligens. Av dessa är meddelandet om den digitala framtiden en vägkarta på generell nivå, som preciseras i datastrategin och vitboken om artificiell intelligens. Kommissionen har som mål att utnyttja digitaliseringen så att den tjänar människorna, ekonomin och samhällena och stöder EU:s mål att göra Europa klimatneutralt före 2050.

Kommissionen har också inlett ett offentligt samråd om datastrategin och vitboken om artificiell intelligens. Utifrån responsen planerar kommissionen ytterligare åtgärder och de första lagstiftningsförslagen planerar kommissionen att lägga fram i slutet av 2020.

Finland har för avsikt att aktivt påverka dessa fortsatta åtgärder på EU-nivå. Det är viktigt att Finland aktivt påverkar utvecklingen av den europeiska dataekonomin och digitaliseringens möjligheter. Det är viktigt att arbetet utförs tillsammans så att de europeiska värderingarna kan skapa en solid grund för framtiden.

- Digitaliseringen är ett viktigt medel för att uppnå EU:s klimatmål. Vi måste främja en smidig och effektiv dataekonomi på den gemensamma inre marknaden för att sporra företag till innovationer och investeringar, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Finlands regeringsprogram är redan nu förenligt med EU:s digitaliseringspolitik

Finland främjar EU:s digitaliseringspolitik i enlighet med sitt regeringsprogram. Syftet är att stärka EU:s digitala inre marknad och konkurrenskraft och främja en etiskt, ekonomiskt och socialt hållbar datapolitik och utarbetandet av en AI-politisk reglering. Kommissionens digitala paket stöder dessa mål.

Enligt Finlands syn är den digitala övergången Europeiska unionens viktigaste möjliggörare av hållbar tillväxt och konkurrenskraft och gäller alla sektorer. Det är viktigt att digitaliseringen utnyttjas för att uppnå klimat- och hållbarhetsmålen. Digitaliseringen främjar också flexibiliteten och funktionssäkerheten i samhället vid överraskande kriser, såsom den exceptionella situation som coronaviruset orsakat samhället och ekonomin.

I sin ståndpunkt efterlyser Finland följande:

• En fördjupning av den inre marknaden och skapandet av en gynnsam ram för investeringar på ett tekniskt neutralt sätt.

• Marknadernas öppenhet och opartiskhet samt samma regler för alla, även globalt.

• Sektorövergripande tillgång till, utnyttjande av och interoperabilitet för data.

• Skapande av förtroende för teknik, såsom 5G eller artificiell intelligens

• Bedömning av behovet av en eventuell ny reglering och ändamålsenligheten i regleringen.

• Säkerhet och utveckling av EU:s gemensamma strategi.

• Beaktande av de sociala konsekvenserna, bland annat när det gäller utbildning, kompetens och förändringar i arbetet.

• En människocentrerad strategi såväl när det gäller digitalisering, nyttjande av data som artificiell intelligens.

• Säkerställande av att bestämmelserna om skydd av de grundläggande fri- och rättigheterna och personuppgifter iakttas.

Kommunikationsministeriet tillsatte den 25 mars 2020 en arbetsgrupp för genomförande och uppföljning av dataekonomin som har till uppgift att fortsätta påverka och samordna arbetet inom olika förvaltningsområden. Till arbetsgruppens uppgifter hör också intressebevakning internationellt och inom EU. Målet är att Finlands syn på principerna för och utvecklingen av dataekonomi ska beaktas internationellt.

Ytterligareinformation:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 7185975

Lotta Engdahl, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2005

Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2022